Page 9 - Jubilæum 60 år
P. 9

Ems/ Thomsen
                      Til lykke


                      1 anlednin,ij af Silkeborgs Idra?tsforenin>JS Anla?gget er endnu ikke fuldt udbygget.
                      60 ars jiibil^eum vil jeg gerne pa byens men nar dette er sket, vil samtlige
                      vegne bringe foreningen min hjerteligste foreningens aktiviteter kunne afvikles ber.
                      lykonskning.            Silkeborg Idr^tsforenings ledere udforer
                      ba foreningen i 1967 fejrede 50 ars et ssrdeles stort og prisv^erdigt arbejde for
                      jiibila?um. stod man for at flytte fra de unge. idr^etsglade mennesker. og dette
                      Silkeborg Stadion, som ikke Isngere paskonnes i boj grad i byradet.
                      kunnc rumme de mange aktiviteter.  Der er isser i en tid. bvor ungdomsarbejds-
                      Det nve idr^tsanla^g pa Soholt. senere losheden pra?ger bele landet et stort behov
                      benipvnt Soholt Idr^etspark skulle nu for at fa disse unge mennesker engageret
                      fremover va?re foreningens tumleplads. under en meningsfyldt og livsbekrseftende
                      Allerede aret efter flytningen kunne samv^rsform. som netop en forening som
                      foreningen indvi sit eget klubhiis. som SIP kan tilbyde.
                      meget a propos fik navnet Soholthuset, eg Med disse ord vil jeg onske for SIP. at
                      med realiseringen af drommen cm eget jubilceumsaret ma blive et sportsligt
                      bus var der virkelig skabt grobund for vellvkket ar.
                      klubbens fremtidige virke.
                      Foreningen bar siden udviklet sig stot. og
                      Sobolt Idrstspark er i takt med vseksten i
                      de idrstslige aktiviteter udvidet til at Ernst Thomsen
                      kunne rumme disse.         borKmcstcr
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14