Page 7 - Jubilæum 60 år
P. 7

Preben Troelsen


                      Forord

                      Vi har her fornojelsen at pra?sentere Vi haber her at kunne vise, at SIF bar
                      SIF's 60 ars jubilsumsskrift. Muliggjort v^ret i stand til at tumle med tidens nye
                      af en flok af velvillige skribenter og ikke ord. eller sagt pa en anden made: At man
                      mindst velvillige annoncorer, til hvem vi bade blandt de aktive og pa lederplan har
                      bringer redaktionens tak.     laget stilling til de nye normer. man
                      Vi bar her koncentreret os om de sidste priEsenteres for i en stadig eksplosiv
         Bent Pedersen      10 ar af foreningens virke, idet vi kan samfundsudvikling. samtidig med at vi
                      konstatere, at ogsa SIF har vjeret med i og som idrstSLidovere ikke glemmer. at vi
                      star midt i den fantastiske samfunds- har en arv. der gar belt tilbage til
                      udvikling. der er sket, siden vi lavede foreningens start og reprssenterer en
                      jubilajumsskrift for 10 ar siden.  grovkultur. som gennem de 60 ar har
                      Hvad er det da for en samfundsudvikling, beiydei enormt for en ma.sse menneskers
                      der tales sa meget om.?       tilvsrelse.
                      - Ja, ved at kigge vor 50 ars jubilsums- Lad det va^re redaktionens jubil^umsonske
                      udgave af ))Sytten« igennem gik det til SIF. at klubbens medlemmer i bade
                      pludselig op for os, at vi i dag bruger en opgangs- og nedgangsperioder vil v$re i
                      majngde ord i vor daglige tale. ord. som i stand til at praestere et engagement, der
                      1967 endnu ikke anvendtes i det danske placerer foreningen ccntralt i Silkeborgs
                      sprog, Lad os eksempelvis njevne:  kulturliv.
                      Kommunikation. medbestemmelse.   Med onsket om en god jubilceumss^son.
                      ansvarlighed. decentralisering. alternative Til lykke med de 60 ar.
                      livsformer, EDB-tidsalder, fritidslov,
                      teknokratiseringo.s.v. ...     Preben Troel.sen/Bent Pedersen
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12