Page 10 - Jubilæum 60 år
P. 10

Tilbageblik ved hovedformaendene                                                                                  Vi har bedt hovedformaendene gennem de meget pa bovedbestyrelsens gode rad og
                                                                                  sidste 10 ar fort«elle os lidt om problemer, erfaringer. Isaer vil jeg frembgeve kasserer
                                                                                  de hver isasr bar tumlet med. Klubben bar og sekretser Erik Pedersen, og
                                                                            f      baft folgende 4:          naestformanden Carlo Pedersen, men
                                                                                                    ogsa afdelingsform^ndene. I det bele taget
                                                                                   1965-70 Jobs. Qvortrup.
                                                                                   1970-72 Niels Jorgen Hylke.    var jeg beldig i min formandstid at have
                                                                                   1972-75 Willy Blauert.       nogle dygtige medarbejdere - ogsa i de
                                                                                   1975-  B. Brockstedt-Rasmussen.  sidste ar med sekret^er lb Hjorth og
                                                                                                    kasserer Kuno Henriksen.
                                                                                                    Jeg tror nok, jeg kan sige, at jeg i mine 5
                                                                                   Fern begivenhedsrige ar      ar som bovedformand bar faet lov til at
       S0NDERGADE1 ■ SILKEBORG • TLF. (06) 82 08 87        □AC. B30RNHOLT                                      - Nar jeg ber ved 60 ars jubilset kaster et vsre med til 5 af de mest begivenhedsrige
       URE og BRILLER                                                        Jobs. Qvortrup     blik tilbage pa min tid som bovedformand ar i klubbens historie - eller maske er det
                                                                                                    kun mig selv, der synes det, men lad mig
                                                                                  i SIF, er der flere ting, som star levende i
                                           0^ ■ MM LUNDSGADE18
                                           SiK fL'p®"2l644                                min erindring - og som altid vil gore det. naevne folgende:
                                                                                  Forsi og fremmest de gode sportslige
                                                                                                    Da jeg tiltradte, var der kun ca. 50.000 kr.
                                                                                  prsstationer, der blev ydet, var i boj grad pa vores konto til klubbus. Ved mange
                                                                                   med til at opmuntre os alle. Men ogsa det medlemmers frivillige indsats i forbindelse
                                                                                  store frivillige arbejde, der fra forskellige med forskellige arrangementer lykkedes
                                                                                   lederes side blev lagt for dagen for at gore det os at komme op pa 300.000 kr. Det
                                                                                   en indsats for idrstten og for ungdommen, opnaedes ved loppemarked - tivoli - banko-
                                                                                   vil bore til blandt mine bedste oplevelser i spil - 100 kr.'s lodsedler, papir-
                                                                                   tilv^relscn.            indsamling m.m.
                                                                                   Som davterende bovedformand vil
                                                                                   planlcegningen og den folgende opforelse
       ^NT^tegnestue                                                                      af det nye klubbus naturligvis ogsa have 50 arsjubilset
                                                                                   en stor plads i mit bjerte. Et stort arbejde
                                                                                   med mange dygtige radgivere - et arbejde,
                                                                                                    Dertil kom, at vi i min tid bavde 50 ars
                    BOGTRYK                                                           der kronedes med held.       jubilasum. Den 26. april 1967 var en
                                                                                                    uforglemmelig dag for mig.
                                                                                   Da jeg tradte ind i arbejdet, var jeg nok
                                                                                   lidt betcenkelig ved, om jeg nu ogsa slog Dagen startede med, at hovedbestyrelsen
                    OFFSET                                                            til. Derom ma andre domme, men for mig nedlagde kranse pa tidligere form^nds
                                                                                                    grave. Derefter var der reception pa Hotel
                                                                                   var mine ar i SIF i bvert fald en stor og
                                                                                   positiv oplevelse, som jeg ser tilbage pa Dania, bvor det dagen igennem
                                                                                   med gljede, og jeg onsker SIF til lykke med strommede ind med gratulanter
                    Rekvirer gratis                                                        jubil^eet og alle mine bedste onsker for medbringende gaver og gode ord til den
                                                                                                    50 arige. Dagen markeredes ogsa med en
                    konsulentbistand                                                       fremtiden!             lille frokost pa Dania, bvor en del
       SILKEBORG BOGTRYKKERI Vs                                                               Kastet ud i arbejdet        medlemmer fik tildelt en nyindstiftet

       STAGEH0JVEJ 27 . 8600 SILKEBORG                RUTANA                                        Da jeg i sin tid efter utallige opfordringer ledernal for 10 ars uafbrudt lederskab i
                                                                                                    foreningen. De forste spadestik blev taget
       TELEFON (06)8216 55                                                                  sagde ja til at blive bovedformand, blev jeg til vort nye klubbus pa Sobolt. Om
                                                                                                    aftenen var der festmiddag for medlemmer
                                                                                   fra forst at have vaeret almindelig tilskuer
                                                                                   ved kampene m.m. kastet lige ud i og indbudte gsester - lige fra borgmesteren
                                                                                   et arbejde, som jeg ikke kendte meget til i og <eresmedlemmerne Ravn og Moller, til
                                                                                   forvejen. Det forste dr matte jeg traekke formsndene fra specialforbundene.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15