Page 7 - Jubilæum 40 år
P. 7

idrastslig og kammeratlig en succes, at stille forslag om en struktur- SIFs nuvaerende hovedbestyrelse:
 SIF j fortid og nutid Gang pa gang rejste der sig — lige at man mStte gore de enkelte idrsets- Niels Jorgen Hylke, kasserer
                    sendring i foreningen, ud fra den ide,
     men okonomisk en stor bet for SIF.
                                      Aage Rasmussen, formand
                    grene i foreningen mere forenings-
     fra SIFs start — okonomiske vanske-
     ligheder, og gang p& gang her de aktive, altsi ikke blot idrstsaktive, Karl Pedersen,
     forskellige ledelser mSttet henvende med andre ord give demmere ansvar formand for fodboldafd.,
     sig til byens borgere, det vasre sig i gennem disponeringsret. Den store Carlo Pedersen,
 Den 26. april kan SIF fejre sin 40 ars fedselsdag. Nok er det ikke et stort Efter Dollerup Nielsens dod over- direkte indsamling, gaver til bazarer 10 mands bestyrelse var med for formand for handboldafd.,
 jubilaum, men vi vil her forsege ganske kort at fortaj]Ie om SIFs skiftende tog iiuvterende viceinspektor Carl og lodsedler, pokaler, paaklaedning eningens vaekst blevet et usmidigt Carl Mikkelsen,
 ledelser og lidt historie. Det er imldlertid ikke nogen taknemmelig opgave; Nielsen formandsposten. Han er sta- til de aktive, hjaslp ved transport apparat, der IS for meget okonomisk formand for cricketafd.,
 tm det viser sig, at man bar haft mere travlt med at dyrke idrjet end at dig HtBstformand i Jysk Pokaltur- o. s. v., og aldrig bar man gdet for- ansvar pS forretningsudvalget. Henry Mogensen,
 nediselde historien og resultater pa papiret, sa foreningen i dag ikke er i nerings bestyrelse. — Carl Nielsen gaeves, hvad der ved denne lejlighed Selvfolgelig rejste der sig megen formand for atletikafd.
 besiddelse af et fyldestgerende materiale, n5r der skal skrives historie. efterfulgtes som formand af redak- skal lydc en dybtfoit tak for. modstand, og det var jo ogsS en
 Eet stSr imidlertid fast: Den stif-  Af den allerforste protokol frem tionssekretter Aage Mogensen. som Som eksempel p§ okonomiske gen- omkalfatring af den gamle forening Og med den rolige og solide g»nge,
 igen efterfulgtes af papirarbejder rejsninger kan fra de sidste ti &r — det kunne i al fald traekke folk af
 ear det, at foreningens farver den                  som foreningen i ojeblikket er inde
 26. april 1917, og i byens dagblade gang var rod treje og sorte benklse- Aage Laursen. nsevnes alle tiders bazar i 1947. Hvem huse til generalforsamlingen. — Selv- i, kan man ganske givet sige, at de
 var der i den anledning indrykket   stasndighedsprincippet indenfor af-
 der. For at blive medlem mStte busker  ikke  »Mexico  City«,  der unge ikke gSr forgives, nSr de soger
 falgende annonce: betales et indskud p3 50 ere, og kon- I 1950 blev Iserer Karl Pedersen alene gav 11.000 kr. i overskud. End delingerne under en fselles hoved- en god og simd forening, hvor de kan
 tingentet fastsattes til den .svimlende formand, og foreningens nuv»rende videre den okonomiske genrejsning 1 ledelse blev dog gennemfort, og efter 0V6 deres idrast.
 formand er pedel Aage Rasmus-sen.
                    at have virket nu i godt to Sr er der
     1951—52, hvor vi bl. a. rejste godt
                                     Silkeborg Idrstsforening bar mange
 Mf [pott^iBteresftKiie sum af 50 ere pr. mSned for seniores 3400 kr. pS en lodseddel til 17 ore vist kun fS, der onsker deh gamle at takke. For ikke at glemme nogen
 og 25 ere for juniores.
 mbb(b,s til TO,be  «0t«ban SAMMENSLUTNINGEN stykket og 6000 kr. pS en tombola, ordning — og de, der i ojeblikket er beder vi pS denne mSde enhver, der
 SI. 8 btc. i Sjl[l»lei|emmet» Man havde dengang fodbold og fri der kun indeholdt kaffebonner, sksen- i de forskellige bestyrelser og udvalg, pS den ene eller anden mSde bar
 Det kneb imidlertid med de idrffits-
 idrat pS programmet. men allerede lige resultater; men i 1941 skete e^ ket af vort asresmedlem Tage Bjar- ved, at systemet virker efter det trukket fremad pS SIFs hammei,
 samme 5r henvendte den davsrende ner i Ecuador, Sydamerika. oprindelig pStsenkte.
 i  ©nieralfotfamlmfl en sammenslutning af de tie        modtage den fyrreSriges forenings
 cricketklub sig til SIF og bad om Det var disse okonomiske vanske- Idrsetstanken er i dag over det bedste tak. .
 optagelse. Interessen var imidlertid byens idreetsforeninger, nemlig A - ligheder, der alts4 med &rs mellem- ■ganske land overvsldende stor. SIF
 na m M
 "9  eoeniuelt. Optooelfe of ikke stor for denne idrst, og ferst i ABK og SIF. Det gav fornyet kra rum viste sig, der 1 1954 fik da- gor i Silkeborg sit til at prsge unge Aage Rasmussen.  Carl Pedersen.
 '
 ooll)  Sidetocg tSolbllub. til foreningen, og i 1942 nSede vo^^
 1920 fik SIF et hold med i JBUs vserende formand, Karl Pedersen, til mennesker med idrsettens gode ideer. Svend Flsker.
 Eagen efter bragtes folgende refe- cricketturnering. Da var klubbens fodboldhold den eftertragtede mes e -
 '■at 1 Silkeborg Social -Demokrat: medlemstal 138 aktive og 100 passive. rgekke.
 Efter sidste verdenskrig gik
 Ohtflrtteg, Af den gamle protokol fremgSr eningen med brask og bram in
 endvidere, at allerede i 1918 indstif-            Storste udvalg i
 tedes Odde-lebet, og at entreen til den nordiske venskabstanke, CarjSi^
 ide af bestyrelsesmedlem K.
 r«'p?uS en fodboldkamp var 25 ere for voksne Eriksen, med fuld tilslutning a FODBOLD-ST0VLER
 og 15 ere for bern. Man var ogsa i
 « oJj
 5?aCB til -Blf, r  i pengened, og i den anledning vedtog v^rende formand, Aage
 jfr B ,  3l>T«t8foitnin6 Qf 1917- man i 1921 at lade afholde et lotteri- arrangerede SIF i 1948 „LOCKEY" - „LOCKEY-JTJNIOB"
 venskabs-olympiade mellem '
 heb w 1  2ln>trftn. ©uibfmeb ffiob. spil! Man fragik dog dette, »for« — folk fra Kalmar. Arendal, ..DOCKEY-POINT"
 som det hedder i protokellen — »det
 Sfrabn ?  «Btifknfen eg vil sikkert ikke kunne betale sig!« linna og Silkeborg. Stmvnet „RAPrD" - „RAPID-BOY"
 Sw «irf!  5t'oifotrtDoIai«8SMla«|l,                    ff-
 SKIFTENDE LEDERE                       Snorebaand - Benskinner - Knopper
 Efter den aldste protokol bliver SIF's formsend     Fodboldstromper - Fodboldbenkl^der
 der imidlertid et stort hul i historien, gennem tiderne      Traeningsdragter
 da en hel del protokoller desvarre i rffikkefolge:
 ikke findes mere. Det kan dog slas               Eneforhandling af
 fast, at datidens store msend var Skoleforstander Ravn „SEL£CT" lodbolde og haandbolde
 oa««td!g  i be |iB|ie Vsevemester Soren Hoeg yacUm
 nuvaerende skoleforstander Ravn og Typograf Ingvar Sorensen
 afdede vavemester Heegh. Af senere Konditor Christensen
 gymnastSer^Raln fremtrffidende skikkelser kan nav- Vsevemester Soren Hoogi
 blev Pi.iri  ~~ ^"dvidere nes typograf Ingvar Serensen, kon- Kobmand Paul Sorensen
 Mejeribestyrer Bach
 I'asserer lg\  Erechner ditor Christensen, mejeribest. Bach Forvalter Dollerup Niels® •
 A. Lde'L?""™
 »egh, agenVrt; og kaffehandler Jul Pedersen. Den Kaffehandler Jul. Pedersen FISEEBI - JAGT
 mest fremti-ffidende skikkelse var dog
 Skoleforstander Ravn^
 ■nedhj^lpe, jp,  boshandler- forvalter Dollerup Nielsen, der des- Forvalter Dollerup Nie ® jgigen Telefon 2084 og 2085
 Viceskoleinspektor Cail
 skrsdder V. Plate  °g vaerre blev revet bort af en alt for Redaktionssekretsi" Aa.
 ^-'--slatersee n :::: T'" tidhg d0d. Dollerup Nielsen modtog Papirarbejder Aage Laur
 Eiegels Jensen.  ^ ' 1942 Dansk Idrats-Forbunds guld- Lserer Karl Pedersen
 emblem. Pedel Aage Rasmussen
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12