Page 6 - Jubilæum 40 år
P. 6

idrastslig og kammeratlig en succes, at stille forslag om en struktur- SIFs nuvaerende hovedbestyrelse:
           SIF j fortid og nutid                                          Gang pa gang rejste der sig — lige at man mStte gore de enkelte idrsets- Niels Jorgen Hylke, kasserer
                                                                               sendring i foreningen, ud fra den ide,
                                                               men okonomisk en stor bet for SIF.
                                                                                                Aage Rasmussen, formand
                                                                               grene i foreningen mere forenings-
                                                               fra SIFs start — okonomiske vanske-
                                                               ligheder, og gang p& gang her de aktive, altsi ikke blot idrstsaktive, Karl Pedersen,
                                                               forskellige ledelser mSttet henvende med andre ord give demmere ansvar formand for fodboldafd.,
                                                               sig til byens borgere, det vasre sig i gennem disponeringsret. Den store Carlo Pedersen,
          Den 26. april kan SIF fejre sin 40 ars fedselsdag. Nok er det ikke et stort Efter Dollerup Nielsens dod over- direkte indsamling, gaver til bazarer 10 mands bestyrelse var med for formand for handboldafd.,
         jubilaum, men vi vil her forsege ganske kort at fortaj]Ie om SIFs skiftende tog iiuvterende viceinspektor Carl og lodsedler, pokaler, paaklaedning eningens vaekst blevet et usmidigt Carl Mikkelsen,
         ledelser og lidt historie. Det er imldlertid ikke nogen taknemmelig opgave; Nielsen formandsposten. Han er sta- til de aktive, hjaslp ved transport apparat, der IS for meget okonomisk formand for cricketafd.,
         tm det viser sig, at man bar haft mere travlt med at dyrke idrjet end at dig HtBstformand i Jysk Pokaltur- o. s. v., og aldrig bar man gdet for- ansvar pS forretningsudvalget. Henry Mogensen,
         nediselde historien og resultater pa papiret, sa foreningen i dag ikke er i nerings bestyrelse. — Carl Nielsen gaeves, hvad der ved denne lejlighed Selvfolgelig rejste der sig megen formand for atletikafd.
         besiddelse af et fyldestgerende materiale, n5r der skal skrives historie. efterfulgtes som formand af redak- skal lydc en dybtfoit tak for. modstand, og det var jo ogsS en
          Eet stSr imidlertid fast: Den stif-  Af den allerforste protokol frem tionssekretter Aage Mogensen. som Som eksempel p§ okonomiske gen- omkalfatring af den gamle forening Og med den rolige og solide g»nge,
                                        igen efterfulgtes af papirarbejder     rejsninger kan fra de sidste ti &r — det kunne i al fald traekke folk af
                        ear det, at foreningens farver den                                                     som foreningen i ojeblikket er inde
         26. april 1917, og i byens dagblade gang var rod treje og sorte benklse- Aage Laursen.       nsevnes alle tiders bazar i 1947. Hvem huse til generalforsamlingen. — Selv- i, kan man ganske givet sige, at de
         var der i den anledning indrykket                                                     stasndighedsprincippet indenfor af-
                        der. For at blive medlem mStte                      busker  ikke  »Mexico  City«,  der            unge ikke gSr forgives, nSr de soger
         falgende annonce:       betales et indskud p3 50 ere, og kon- I 1950 blev Iserer Karl Pedersen alene gav 11.000 kr. i overskud. End delingerne under en fselles hoved- en god og simd forening, hvor de kan
                        tingentet fastsattes til den .svimlende formand, og foreningens nuv»rende videre den okonomiske genrejsning 1 ledelse blev dog gennemfort, og efter 0V6 deres idrast.
                                        formand er pedel Aage Rasmus-sen.
                                                                               at have virket nu i godt to Sr er der
                                                               1951—52, hvor vi bl. a. rejste godt
                                                                                               Silkeborg Idrstsforening bar mange
           Mf [pott^iBteresftKiie   sum af 50 ere pr. mSned for seniores                  3400 kr. pS en lodseddel til 17 ore vist kun fS, der onsker deh gamle at takke. For ikke at glemme nogen
                        og 25 ere for juniores.
         mbb(b,s til TO,be  «0t«ban                    SAMMENSLUTNINGEN             stykket og 6000 kr. pS en tombola, ordning — og de, der i ojeblikket er beder vi pS denne mSde enhver, der
            SI. 8 btc. i Sjl[l»lei|emmet» Man havde dengang fodbold og fri                  der kun indeholdt kaffebonner, sksen- i de forskellige bestyrelser og udvalg, pS den ene eller anden mSde bar
                                         Det kneb imidlertid med de idrffits-
                        idrat pS programmet. men allerede lige resultater; men i 1941 skete e^ ket af vort asresmedlem Tage Bjar- ved, at systemet virker efter det trukket fremad pS SIFs hammei,
                        samme 5r henvendte den davsrende                     ner i Ecuador, Sydamerika. oprindelig pStsenkte.
         i       ©nieralfotfamlmfl               en sammenslutning af de tie                                       modtage den fyrreSriges forenings
                        cricketklub sig til SIF og bad om                    Det var disse okonomiske vanske- Idrsetstanken er i dag over det bedste tak. .
                        optagelse. Interessen var imidlertid byens idreetsforeninger, nemlig A - ligheder, der alts4 med &rs mellem- ■ganske land overvsldende stor. SIF
         na m M
         "9     eoeniuelt. Optooelfe of ikke stor for denne idrst, og ferst i ABK og SIF. Det gav fornyet kra rum viste sig, der 1 1954 fik da- gor i Silkeborg sit til at prsge unge Aage Rasmussen.  Carl Pedersen.
                      '
          ooll)  Sidetocg tSolbllub.                 til foreningen, og i 1942 nSede vo^^
                        1920 fik SIF et hold med i JBUs                    vserende formand, Karl Pedersen, til mennesker med idrsettens gode ideer. Svend Flsker.
         Eagen efter bragtes folgende refe- cricketturnering. Da var klubbens fodboldhold den eftertragtede mes e -
         '■at 1 Silkeborg Social -Demokrat: medlemstal 138 aktive og 100 passive. rgekke.
                                         Efter sidste verdenskrig gik
         Ohtflrtteg,          Af den gamle protokol fremgSr eningen med brask og bram in
                        endvidere, at allerede i 1918 indstif-                                               Storste udvalg i
                        tedes Odde-lebet, og at entreen til den nordiske venskabstanke,          CarjSi^
                                        ide af bestyrelsesmedlem K.
         r«'p?uS            en fodboldkamp var 25 ere for voksne Eriksen, med fuld tilslutning a                           FODBOLD-ST0VLER
                        og 15 ere for bern. Man var ogsa i
         « oJj
         5?aCB til -Blf, r  i    pengened, og i den anledning vedtog v^rende formand, Aage
         jfr B ,  3l>T«t8foitnin6 Qf 1917- man i 1921 at lade afholde et lotteri- arrangerede SIF i 1948                           „LOCKEY" - „LOCKEY-JTJNIOB"
                                        venskabs-olympiade mellem '
         heb w 1  2ln>trftn. ©uibfmeb ffiob. spil! Man fragik dog dette, »for« — folk fra Kalmar. Arendal,                            ..DOCKEY-POINT"
                        som det hedder i protokellen — »det
         Sfrabn ?     «Btifknfen eg vil sikkert ikke kunne betale sig!« linna og Silkeborg. Stmvnet                              „RAPrD" - „RAPID-BOY"
         Sw «irf!  5t'oifotrtDoIai«8SMla«|l,                                                                      ff-
                           SKIFTENDE LEDERE                                                       Snorebaand - Benskinner - Knopper
                         Efter den aldste protokol bliver SIF's formsend                                       Fodboldstromper - Fodboldbenkl^der
                        der imidlertid et stort hul i historien, gennem tiderne                                         Traeningsdragter
                        da en hel del protokoller desvarre  i rffikkefolge:
                        ikke findes mere. Det kan dog slas                                                  Eneforhandling af
                        fast, at datidens store msend var Skoleforstander Ravn                                    „SEL£CT" lodbolde og haandbolde
         oa««td!g  i be |iB|ie                    Vsevemester Soren Hoeg                      yacUm
                        nuvaerende skoleforstander Ravn og Typograf Ingvar Sorensen
                        afdede vavemester Heegh. Af senere Konditor Christensen
        gymnastSer^Raln        fremtrffidende skikkelser kan nav- Vsevemester Soren Hoogi
        blev Pi.iri   ~~ ^"dvidere nes typograf Ingvar Serensen, kon- Kobmand Paul Sorensen
                                         Mejeribestyrer Bach
        I'asserer lg\    Erechner ditor Christensen, mejeribest. Bach Forvalter Dollerup Niels® •
           A. Lde'L?""™
        »egh, agenVrt;        og kaffehandler Jul Pedersen. Den Kaffehandler Jul. Pedersen                                     FISEEBI - JAGT
                        mest fremti-ffidende skikkelse var dog
                                         Skoleforstander Ravn^
        ■nedhj^lpe, jp,  boshandler- forvalter Dollerup Nielsen, der des- Forvalter Dollerup Nie ® jgigen                               Telefon 2084 og 2085
                                         Viceskoleinspektor Cail
        skrsdder V. Plate    °g vaerre blev revet bort af en alt for Redaktionssekretsi" Aa.
          ^-'--slatersee n :::: T'"  tidhg d0d. Dollerup Nielsen modtog Papirarbejder Aage Laur
          Eiegels Jensen.  ^    ' 1942 Dansk Idrats-Forbunds guld- Lserer Karl Pedersen
                        emblem.              Pedel Aage Rasmussen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11