Page 5 - Jubilæum 40 år
P. 5

Tillykke
 REDAKT0R:
 Harry Jergcnsen (arsvarshavcnde)
                                      Leo Frederiksen. DIFs formand
            med de 40 ar
 I REDAKTIONEN;
 Holger Paliesen
 Svcnd Fisker
             Selv om en 40 ars fodselsdag ikke er noget egentligt jubilsum,
 Preben Troelsen
            forstar man godt, at Silkeborg Idrsetsforemng af 1917 benytter
 Carlo Pefersen
 Christian Jergensen  lejligheden til at gore propaganda for de idrsetsgrene, der dyrkes
            af foreningens medlemmer. Pa en 40 clts dag er der nok ogsa en
            del venner og medarbejdere, som man vil vaere glad for at takke
            netop nu. Der er nemlig indenfor idrsettens rammer stor risiko for,
 TRYK:
 Aften-Postens bogtrykkeri, Silkeborg at man ved den n^ste »runde« fodselsdag bar glemt en del af de
 1
            mennesker, der i mellemtiden bar trukket sig ud af det daglige
            arbejde.
             Nar en idrstsforening fylder 40 ar, bar man grund til at tro, den
            er fast forankret 1 befolkningens tilvaerelse. Idrsetten er 1 vore dage
            kendt som en samfundsnyttig folkebevsegelse, og det er godt, at vi
            ikke mere bebover at prsesentere os overfor de mennesker, vi
            onsker at fa kontakt med. Det sparer os for mange bekymringer,
            som idrffitslederne bavde for 40—50 ar siden, men der ligger maske
            ogsa en fare i, at vi ved at blive skanet for vanskeligheder kommer
            til at savne en del af vore forgsengeres — idrsetspionerernes —
            begej string.
             Dansk Idr^ts-Forbund gratulerer Silkeborg Idratsforening af
            1917 og udtaler onsket om fortsat fremgang i arbejdet for at
            udbrede interessen og kendskabet til idrsetten i en af vort lands
            skonneste egne. Og til lykonskningen laegger vi b&bet om, at for-
            eningen altid ma bave medlemmer med begejstringens flamme og
            et sundt syn pd det liv, der tilbringes blandt mennesker, som soger
            glsede, kammeratskab og adspredelse pa idrffitspladserne.


                DANSK IDRiVTS-FORBUND
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10