Page 4 - Jubilæum 25 år
P. 4

'    'C
                                                                                   -vjY


             Nyt Damehold                                                                '"'.'Srr.C


            Den kendte Fodboldspiller, 2. Hol- Poetzsch er I Dag indlagt paa Silke                                   ' ^
           dets pragtfulde Anfprer, Jprgen borg Sygehus med begge Arme strakt al
           Ditlevsen, bar overfor vort Blad  Led — han vilde vise Barge Pedersen,
                            hvor stor den Gedde yar, han langede
           udtalt, at han har opgivet Tanken'om sidste Sommer.'
          i Familien at samle et Fodboldbol^
           hvorimod de hidtidige Hesultater                   KUp ud!      MEDDElEtSI               V*
                             »Onkel«: »Voj lortalte mlg, at han hav-
           har fprt ham Ind paa Tahken om at de langet en 0rred paa 12 Pund.«                            ' Klip ud!
          forspge med et Dame-Haandboldhold!                    Da jeg har opbrugt min Ration al Strattespark lor>enhd .Seeson,'k^^ jeg nu
                             Hewleg: »Naa, til mig .sagde han da kun .anbelale mlg med nogle almindellge_Frispark og'et jpar .^elte HjemespMk.
                            24.«
                             »Onkel«: »Saa har han lormodentlig                    ^Ijpdigst Frod^ Virkluod.'
                Officielt        antaget dig lor at ycere dobbelt saa ind-
                            skreenket som mig.«
                                               Fodboldstgyler
           I Medlar txt Lov al .31. Februar 1632                                    Hotelmaend
          ang. Ret til Navnelorandring skal herved Der er Forskel paa'Maal. sagde Esben, kpbes, da jeg 0deilagide mine 1 AGF- • Ft Par, iinge,'/oiT£tningskyiK{ige Jfo-
          kundgores, at lalgende kendte Navne la han trillede eet ind.  n   Kanoipen. . *•          telmcend epges ,tU at varetage wore Pttg-
          den lor Sportslivet 1 Silkeborg al kgl.
                                             5           Svend F.  ter, medens i?i er tdFo^oldkampe eller
          Hol-Over-Navne-Uddeler Solus Nielsen De ved vel allesammen, at Peter Lau-                Matchmffder.- ' -
          har opnaaet Tilladels.e til Navneloran ritsen har laaet Tilnavnet ^Jubilseums- NB, Ft Par fine Finter er til Salg
          dring som lalger:         Peter«7              samme Steds.. . -         ■/:;  Xt^STJaJP 'ogMOMME.     f.: x
           Fsben til Eskild, Tinuner til Timmer-
          mand, Pagh til Pal, Guld til Gran, Lud-                                         Mand,
          vig til Laadwig, Onkel til Henry og Hvordan Peter Pedersen, almindelig Gamle Vittigheder,
          Poetzsch til,Pl0ger.        kendt under Navnet »Bedstelar«, klar^j                der har-samme |ifening 'som jeg, s0-.
                            sig i disse bradlattige Tider, lorstaar Viser, Sange og Festaviser til saavel
                            man nseppe, naar man tsenker paa, at Komlormasjoner, Brelopper samt Bar-* ges, da jeg ellexs staar belt  ved
                Atletik         han engang paa en Tur til Thisted hos selgilder udleres hurtigt og til lantasti- Diskussioner, ,  , Aage Bladberg.
                            Tjeneren lorlangte »Et Firepunds Rug- ske Priser. . . ,  ping.
                            bred og en Bredmaskinea.
           Der har Ira lorskelllge lovlydige Bor-      *         ;                       Ink:
          geres Side vaeret staerk Antipati mod, at Bprge Roed: — Hvarfar ' won.  Pipaliik kabes
                                           tit                   Lodsedler to ' i' det lihe ..Hus ved J-
          Atletiklolkene i Vinter har trsenet i .ikke er kommet paa 1. HoJdet? * En stor og absdut lystaet Pipduk 0n- ,»Skoybakto/;  , JCarl; ljielsen,\ :
          Gymn^astiksalen sammen " med Haand- Paul Bjerr^: — Nej, saa var 2. skes til K0hs, da jeg ellers bliver an-
          bolddamerne, idet det haevdes, at en saa-                                • • '■' ■■■' >■  ■ v-Naestformand, '
          dan Faellestraening absolut er al skade- Holdet jo intet vcerd!   holdt af Politiet for ' Overtraedelse af
          lig^ Karakter.                            Mprklmgningsbestemmelserne. i - . %
                            n Det meddeles herved, at Bldv, Hansen t       : Peter Jensen, n
           I en Udtalelse al/Typo angaaende Axel har opnaaet sin. Afsked i Naade dg med              IndtU min egen. S0n - kominer ud af
          Rolle oplyser Typo, at han udmaericet I'ension som Fanebaerer i S. L F.                ^len ^ges. en .rask Bydreng til pun
          lorstaar, at Rolle er blevet saa-^dygtig en                 Bekendtskab
                                   *                           . Poiretoin^;..:    J'edenm,
          Atletikmand — han er jo ogsaa Fod                 spges med 'img, dansegal Pige' i Alde-
          boldspiller —            Elt^r Forlydende skulde den lorhen her              \ " -  X ' • 7"" (i- ^ekifeter- •
                            i Byen saa kendte Maalmand Wentzel- ren 10—17 Aar, eventuelt senere For-
                            Olsen, ogsaa ken^ under Naynet »Mor-
            Et Regnestykke         lar«, have laael^ Ansaettelse. i Bananlir-r Ioyelse,^dog ikkie ^S^gteskab.
                            maet A. W. Kirkebye. Han skal gaa rundt      .     Max;-.:               ''Ai
                            i Gademe i Holbsek dg synge den i 0je<-               dar, k^.l^e mig at snjrde i >66«,'aii-.
                            blikket saa aktuelle Vise: »Yes, we have            tages straks. 'iva'' '.'H;
           Naar Esben layer 24 Gange saa man                       Til Salg
          ge Maal som alle de evrige Spillere til- no bananast«  ,
          sammen, og dlsse layer 3>/i Gange saa                 Bogen »LivetsAlvoj«. saelges billigf,  EarJOudesko
          mange, som Guld lader gaa ind 1 2.                da  ikke selv har Brug for den.
          Halvleg, og 4'/* Gange saa'mange, som • V/ BRINGER PAA OPFORDRJNG:                  evt et Par. SUppem, pasjces Ml Kffbs,
          Timmer »braBnder« % al de Stralle-                              Lobse, • 5? mbje .egne^ er.kassaret af Sofus . •j>-  -
          spark, Frode layer 1 1. Halvleg — hvem S.LF.S Slagsang BordfaeUer s0ges                Nidsen,f:;      ..;. .Ilab.aiw..-. .
          vinder saa Kampen — SIF 1 — KFUM?
          J^yo Uogfor:                             ' To unge Maend, der ikke spiser Lag-  Eli gQ'^ Tj^I ^
          Efter Forlydende skulde den • kendte              kage m. m., s0iges til Sidemsend ved
          Personlighed inden lor Danseverdenen, ■ Mel.: »Den glade Kobbersmed«. Ka&eboide, da jeg ellers ikke selv lean .•;Beskeden og ab^lut reel ung
          kgl. Balletdanser Max Andersson have               faa nok." '  .      Guld.  autag^ straks til at nndp]'hf>ld? ypin
          udtrykt 0nsket om at ville udgive to Vi er de elve Drenge, der skal slaas         Ito«ste,naar'jeg;selv-h»;»Ovarar-,
          nye Beger, hvoral den ene skulde have       for Silkeborg,                  bejdec.       >-V;ti'.Esbeai, '
          Titlen »En Dans paa Roser«, medcns den og vi maser paa vden Spor af Npd Et brugt, men godt
          anden skulde vaere en ny Version al       ,   . og Borg,'|
          den kendte Bog »Har man en Gang splst Jtvad enten vi skal vvnde eller labe: Nattegn
          af Bliktallerkenen*.                  Fvld Honn0r,                                       •sAiLMa
                           vi skeber hjem de voerste Kip med billigt til Salg'paa Grund af Giftef- .^iBattar IB OddelpbetlO^ faashos
          Jeg sidder og tsenker paa, om det er                   '       Ludvig;                     "''IS
          Balles Skyld, at .saa mange al Dameme     knippelgodt Hum0r.                 ^ ■; ;       Sojbakkevej. .'
         Ira Daiisk. Kjoleindustri spiUer Haand- Nej, Hurra o. s, v.
         bold — eller det er Damemes Skyld, at             Ung, energisk Mand
         Balle har traenet saa llittigt. Selfofglg'lig vil vi vinde, dersbm, hvis, j
                                    saafremt vi kani med gode Talegaver antages ^aks 'til
                           og vi vil gpr* det bedste Uge til at k0re Byen rundt Lprdag Eftennid- ' ; . ■ Mo^dtag'^l'hQmed *' niln ^ oprigtige '
                                    aUersidste' Mand,. dag for at 'laane. Fodboidst0vler. ■ ; Anerkendeise af'.Deres loyale Op:»
                           ■saa vi fcan vende hjem med Sejr til                :: trteden "overlor niig under Udlerel-
                                                               .se al min'.Dommergeming-i AGF-
                                 ,  Kliibben og vor By,                  Kampen.,          ■    ■■
                           imens.tH synger denne gamle Sang, .                ,       BASS. 'c "7  .■
                                      i viWen Sky,  Tilbud udbedes         . . 't • 7' '©*®m. Dommer. " ; .5 ' . •' r
                            Hej, Hutra o, s, v. .
                                            paa Kprsel med Personvogn fra Sa-    . II  ■  I
                                            natorievej til Banegaardep. Maa kun--
                           For der er nemlig ingen, der kan ne kpre mindst 150 km i Timen. -      S0ges         •. H l-i
                                    lave Rammasjang      .  ' Timmer & Tager ' ;
                           og synge en munter Sangi med rigtig                en^h i Narhbden af Ih^'Xangs .Skqle
                                      Tju og Bang                  eUer Husholdningsskola^." .  ':'   •--J
                           som elve Guttermeend, der ej er '  Erik Blje'r               Gunnar Bladberg.     ^  * 'iZ
                                 Bpor af selvisk, — tneri.
          Carl Robert og Tage Aftenen fpr kun siger 4n for alle, og alle Mand for in. er K0ber til jet Par Fodboldstjivler Nr.
             Kampen mod Trott,      Hej, Hurra o. s. v., \   4 eller 5. Evt. Byttehandel med et Par Redigett ansvarslest og. hensynslest mel- - ^
                                            Stribede PyjwTn«iBtiian;lr^aon^^|.^.  ; ^ lem Altyn og Morgen al Redaktar P'l a d.
                                                                                   .

                                                                   ,.XK1 .
   1   2   3   4