Page 3 - Jubilæum 25 år
P. 3

Under Ledelse af Stadstrsener
       TYPO paabegyndtes i Vinter en gan-
       ske ny Form for Training, idet Typo    Jubilaeumsvisen
       samlede henved 20—30 Spjliere paa
       Sportspladsen, hver forsynet med en
       Skovl, og under hans kyndige Ledelse            Mel.: 'Hyp, lille Lolle<
        paabegyndtes nu Snei-ydning af hele         Her .Ijl Dagens Jubilar
       Sportspladsen. I Anledning af denne         jeg en Vise skrevel bar.
                                                            a t Kristen Gjolbo engang blev vist ud
        ganske nye Fonn for Ti'sening havde         Mig og saa mit Penneskafl
                                                             af Baneit i Kjellerup? — Ja, Utak er
        vor Medarbejder en Samtale med         vi begge travll bar liafl. '             Verdens Lan.
        Stadsti'ffiner Typo.                Nu paa femoglyv'nde Aar               a t Max ogsaa kan danse?
        »Mener De, at denne Form for Vin-         gamle S. 1. F. bestaar,               a t »Typo« hedder Aage Randlev?
                                  og del ger deu.nok endnu i mange Aar.        a t Jergen Lovstad vil tU at vare Kunst-
        terti-aening bar nogen Fremtid?*
                                  1 dv'l Aur, da den bjsv fedt,             maler?  . •
        »Ja, absolut,« svarer Typo, »vi er                                   a t nogle ^ l.-HoldspiUerne gik til Sy-
                                  biev den vel med Skepsis modt,
        i Aar kun paa Forspgsstadiet; men                                     aften 1 Vinter, og at det maaske er
                                  den ej gaar — Pal Pel .                derfor, de somme Tlder broderer lor
                                  mange spaar — Pa! Pal •                meget.
                                                            a t Soren Jessen er Skakspiller, og det
                                  Uk Jo, vial guar det, sa' den gode Ravn,
                                                             er derfor, der er lor langt mellem
                                  Skolelierer Ravn,  ^                 hans Traek-
                                  og vi nok naur del,                 a t David Andersson engang ' sefv har
                                  og del blive vil lit Gavn.               spillet Fodbold?
                                  Jeg er ikke fodt i Gaar,              at Guld i Aar har 10 Aars-Jubilsum
                                                             som I.-Holdspiller?
                                  og jeg ved, om mange Aar
                                                            a t Timmer er en Wlngpjatter?
                                  den en Plods blundl Landels bedale Kiubber faar;  at de lleste Hold har Tre-back-Systera
                                  og se Rel del ha'de Manden,              — der er jo beUer Ikke mere To-bak.
                                  man kan ikke sige andel,
                                  hvad den er — Jia, ha I                Dommerinterview
                                  Se, igennem denne Tid
                                                             Upaavirket af Msngdens brageitde
                                  er der Mu.*nd, aom bar med Flid
                                                            ProtesttUkendegivelser. og spredte
                                  Klubbens j'Ere bravl forsvar't,
                                                            Hyldestraab forrader den landskendte
                                  og del er nelop rarl.
                                                            Dommer Patd Sprensen Stadion efter
                                  Anders Axelsen haii lob,
           Typo giver Instrukser                                      at Have dpmt i en meget vigtig Kamp .
                                  Richard Chrislensen han sprang,
        efter de Erfaringer, jeg allerede har                                  mellem GrpnkaaUpre og Haailpse 2. n
                                  baade hojl, men og scerdeles mseglig iangl, •
        hpstet, kan jeg se, at dette bar aab-                                  B-Hold i >Semouillev£eIling-Tume-
                                  og af sMmnnen af i Da'
        net Muligbed for en effektiv Vinter-                                  rkxgen*.; Vor pds^dte^Med^]?ejder^_
                                    Bent S0ndergaar4 vi la'  ; n • - •
        trffining og samtidig •' tilvejebringer                                'stiller~den 'k^dte Dommer et Par
                                  og Poul P. — P. P.,
        belt nye Indt»gtskilder for Forenin-                                  Spprgsanaal:       -
                                  ban kli'r ve* — ve've'
        gen. Jeg bar saaledes allerede i Sam-                                   jDommerhvervet i Dag?i.,. -
                                  Crickel har ogsaa mange >MGenner< haft,
        ai'bejde med Foreningens pengebe-                                    > Ja, hvad skal man.sige,< siger Hr.
                                  der var fuld af Kraft,
        gaerbge Bestyrelse udai-bejdet en Plan                                  Sprensen. ^De Unge forstaar ikke en
                                  loeok blot paa tBosae*.
        for nasste Vinter. Planen gaar i store                                  Dommers store Opgave; de forspger
                                  • og pan Skoma'r Peler Mall'r.
        Trsek ud paa, at Byens Borgere mod                                    at ^kutere haxts Kendelser og har
                                  Der er een til, prov og goil,
        en passende Betaling vil kunne faa                                    ikke den fprhen saa Venhte OvefOse-
                                  jo, der er jo Soren Lelh,
        udfprt Snekastningsarbejde af Klub-                                    renhed ovexfor Donuneren og forstaar
                                  han er en, der endiuj avinge kan el »Brcet«.
        bens Spillere, og muligvis vil jeg og-                                  ikke, at en Dommer ogsaa somme Ti-
                                  Se, /or disse Folk vi ka'
        saa forspge med baade Brsendehug-                                    der kan dpmme rigtigt,« \
                                  frejdigl lage Hallen Q*,
        ning, Tprveopbaering og Vridemaski-                                    >Hvad med off-side ?<
                                  Tak de ska' — ja. ja,'
        netraekning.*                                               >Qff-side har efter min Mening al-
                                  derfor ha' — ja, jal
         »Hvorledes er Interessen blandt                                   tid v^et min st»rke Side. Jeg er paa
        Spilleme?*                      Fodbold sparkes der med Lyst,            Vagt overfor,'. enhver Mulighed og
         »Ja, den er maaske ikke saerlig stor;       der er tagel mangen Dysl,   - '         dpmmer., off-ejde' ved den mindste
        men saa laenge vi raader over et saa         Ry var dem vi forsl ku' sioa,            PubUkums-Kendelse. Jeg kan betro
        stort Spillermateriale, vil der nseppe       sau sener' A. I. K.   ; ' ' ''         Dem, at Grunden herfU er, at. jeg i
        vaei'e nogen, der naegter, ^ Frygt for       AUe Hold i Dag nu slaar,  ''            mine imge Dage, da jeg var en stor
        at blive sat paa et lavere Hold.«          saa de sikkerl Kredsen faar,             Boldspiller, scorede 1342 . Maal, og
                                  og maaske en Tand endnu de Iceng're naar       heraf var de 1338 off-side MaaL Saa
                                  Tlii hvad Trmningen angaar,             De forstaar min Agtpaaglvenhed paa
        Stor Konkurrence
        *wLJ rer vl, at vor mange-             der ska' te'  te' le'
                                  er den micgiig fin i Aar,
       •         Fra saa godt-. som        og det er — jo de*                  dette Punkt.« -  -
            ^ \ paalidelig Kilde erla-
                                  hjalp der ingen Pjal,
               aarige Formand, Dol-         Dengang da Sophus forsl tog riglig fat
           I    ' Icrup Nielsen, har ud-       og det gi'r Bonus,
               sast en Prsemie til den,       naar vi blot vil mokke ret.
               der kan holde den bed-        Hvad som Trainer han formaor,
               ste Tale for Damerne.         forsl for Alvor man forstaar.
               — Det maa vaere noget         n^ar man ser, at Horsens lUo med 2-1 faar,
       for Lohse! — •— NB. Duceren bestaar,        og del Onske som vi her,
       saa vidt vides, af 2/2 Flasker Br£ende-      allesammen indersl btnr'
        vin og 24/2 Stykker Smorrebred!           gid del blev — i Aar,
                                  Virk'lighed — i Aar.
        At »TypD« var med paa Jubilffiumshol-
        det er for Sofus Nielsen kommet som
                                                            Paa- Biiledet ser man tydeligt, at en
       en stor Overragkelse — han troede, at
                                                            SlF.'er har Idgt en af AGF^ Divisions-
        »Typo« endnu var Ynglingespiller,                                        n   spillere ned.
   1   2   3   4