Page 2 - Jubilæum 25 år
P. 2

w


                                                                                   .A ';.

          Ved Ledet maa vi gere et Ophold, idet
         det er seenket; men det gar ikke noget,                                       1    /
         for vi faar Lejlighed til at tale lidt med
         Frode fra Virklund, der skal hjem med                                     \
         en halv Gris. Han maa sikkert kunne
         blive er) god Cyklerytter, da ban bar en
         halv Mil, hvcr Gang ban skal spille Fed-
         bold.                         Idle ^^y\t>e&t
          Nseste Stoppested er Sofus Christen-
         sens Bagerforretnlng. I Forretnlngs/erer                                                       •f-Tv
                                                                                    'i4,
         Richardt Christensen genkender man
         den saa beremte Fri-Idrretsmand, hvis
         Danmarksrekord i Trespring endnu staar                                                        '•'-V
         urert. I Bageriet finder man Holdings   ))til hende, som forstaan
         forhenvrerende Innerwing, Erik From,
         der ou spiller for Silkeborg; eg ved bans                                   Eedakt^r Find arbejder
         Side staar endnu en Fodboldspiller, Pe
         ter Bjornbolt.
                                                                                   -..1^ ,
          Turen gaar videre til Frederlksberg-       Mel.: »Jeg vil bygge en Verden.®
         gade 52, bvor man smutter inden for bos
         Foreningens mangeaarige Formand, Kon-      'r man Spiller, uforlqv.et, »ringet<i eller gift,          Haandbold
         servesmestor Dollerup Nielsen, der netop
         staar i fortrolige Samtale med Kassere-     kan det hcende, Fodholdspillet skaber visse Rift.               .  n
         ren, Aage Laurscn. Hvad Dreftelserne                                   \Voir udsendte Medar-
                               Det er ikke altid let at vcere Kvinde, naar
         drejede sig om, fik vi ikke at vide; men
         deres Beslutnlng bar uden Tvivl vreret   Kampe Fridag efter Fridag paa Programmet staar.
                                                                  bejder overvserede enAf-
         til Gavn for Foreningen. Ude paa Sta-     Vi vil hylde hver Mor, som har skruhhet vort Tpj,
         dion bilscr vi paa den kendte Stadion-                                     'ten Damernes Haand'*
                               stoppet Strpmperxies gdbende Hul,
         Forvalter Edvard Hansen. Man beser                                       boldtraening og beretter
         nu det smukkc Stadion, der netop nu     selv om Tpmen til Tider var mere end drpj,              herom fplgende:
         staar for at skullc forsynes med ct nyt,
                               naar af Jorden det lignede Kul.                Vel ca. 30 unge, smukke Damer var
         tidssvarende Klubbus samt andre,. min-
         dre Udvidelser.               Aldrig udveTidig sur — skpnt uist ikke altid glad —    .samlet under den dygtige og char-
          Pludselig farer et Ord gennem Ens af                                  merende Traener iFillecs Ledelse. Det
         nye Indtryk og Navne forstyrrede Hjev-    naar hun seTidte os »Drenge« af Sted ;           var en Fryd for 0jet at se de ca. 60
         ne — Klokken? — Gud, Togetl Man maa     men en Mpnt til »en Vandi: og en Pakke med Mad
         afstcd 1 en lluf.              samt et moderligt Smil fik vi med.             velformede Kvindeben og dito Arme .
          Paa Vej til Bancgaarden naar man at                                  danse hen over Grpnsvseren i den
         modtage en stram Honnor af C. B.-Bc-                                   nedgaaen^ Sols kobberr0de Straaier.
         tjent Herluf Christensen, 2.-Holdets for-                                At enhver Kvinde b0r d^ke Haand
         troiffelige Maalmand, og ud for Toldbo-   Det kan hcende, der er noget i Familien,
         den nikker man genkendende til l.-Hol-                                 bold forstaar man fprst rigtig, naar
         dets venslre Wing, Timmen Agerskov,    hvortil Pigen geme -uil, og heist med Manden hen;      man har overvaret en gftatlan Tr®-
         der staar og venter paa »Pigen«.       men saa er der en scerdeles vigiig Fodbolddyst,       nmgsaften, Her kommer Kvindens
          Alter sidder man 1 Toget, sikkert end                                  sande Natur f0rst rigtig til sin Ret,
         nu mere troet, end da vi steg ud, men     og ved Sammenkomsten bliver Parret efterlyst.        hendes hede Temperament og hendes
         mfflttet med Indtryk, der giver En en     Vi -uil hylde hver Pige, sovi fplges med ham
                                                              forbl0ffende.Evne til selv i de mest
         urokkelig Tro paa, at S. I. F. kan fejre   for at^se ham i Kcern-pernes Lag,
         sit 25-Aars Jubilsum uden iEngstelse                                 forvredne Still inger altid at s0rge for,
         for Fremtiden; og mod et stille vTil Lyk-   skpnt hun ved, at Vcerti'^iden i Masken er stram, '     at saavel hendes .velskabte Ben som
         kc, S. I. F.u bclavcr man sig paa en lille
                                og der venter en Del Ubehag.                den 0vrige Del ai hendes yndefulde
         Des. —
                                Derjor hylder vi Pigen, som MandeTis Trang forstaar,    Skikkelse bliver placeret i det rette
                                                              Forhold og Bdysning.
                                saa hun hjcelper ham selv og hans Klub, n ' '
                                                               Hvad selve Spillet gaar ud paa, fet
         Gandhi til Konfe-              skpnt det gentages, saadan hun nceste Gang faar       ter man egentlig naeppe; thi hele BiJ-
                                det, man kalder »selskahelig Skrub<i.           ledet minder om en bvirvXende^ alle-
         rence i Brande!                                              agtig Mdrg^isdan^. "Een Tind Isegger
                                                              man dog saeilig Mserke til, og det er,
                               Naar man bliver celdre og har gravet Stpvlen ned,      at den. taetteste Skare stadig b0lger
                               er der en, som med sin Resigneren bliver ved,        frem og tilbage, stadig 1 Fors0g paa
                               for det er umuligt andet: Er der Kamp, man maa        at holde sig >FiIle<s atleti^e Skik
                                                              kelse saa naer som mulig, og ser man
                               hen paa Banen for at staa og kikke paa.
                                                              paa de pvrige Tilskueres Ansigter, ser
                                 Vi vil hylde hver Kone, som Manden forstaar,
                                                              man Mistmdelsens giftiggrpnne Skser
                               og den Sport, han har faaet' saa kcer.            tone m0rkere og m0rkere, alt eftersom
                               Det kan hcende, at noget i Stykker det slaar,        Skaren omkring >Fillec vokser, og
                               dersom hu7i bliver gnaven.og tvcer.             kaster man et sidste, ransagende Bilk
                               Men hvis bare hun sniiler og siger: »Stik du a\,      paa de i Shotrs og lidt-mere-indhyl-
                                                             lede Skikkelser, forstaar man dores
                               saa er altiiig i Orden igen.
                                                             Raseri. — Tank: Ene Mand om alt
                               Derfor giver vi hende' et trefoldigt Hurra.         dette — og saa i denne Rationerings-
                               Op at staa, Drenge, Gutter og Mcend.            tid.
          B r a n d e, 6. April 1942. (Privat)                      o I d-b o y.
          Fra officiel Side meddeles det, at
         den store Partifprer for Partiet
         >Druk«, Gandlii, har vferet til Kon-
         ference. Hvad Forhandiingerne er
                                                                                    n »•
         gaaet ud paa, vides endnu ikke; men
         i en Udtalelse til vor Medai-bejder
         har Gandhi udtrykt 0nsket om at
         tr»kke sig tilbage fra Partiets aktive
         Arbejde for, som han sagde, at »styr-
         ke sig paa Sjasl og Legeme«. Hans
         passive Stilling menes at ville straek-
         ke sig over. 24 Timer. Paa Sp0rgsmaa-
         let ora, hvorledes hiuis neere For- Ovenstaaende Sang er skaenket Bladet af en old-boy — een af den rlgtlge
         bimdsfaelle, Hr. Vice-Druk-Pr»3ident
                            Slags. — Hatten a' for ham!
         Pagh, vil stille sig til denne Passivi-
         tet, 0nsker Gandhi ikke at udtale sig.                                    JubiUeums-Peter paa Gad en


                                                                                 n

                                                                                  • S- ;
                                                                                   m-
   1   2   3   4