Page 1 - Jubilæum 25 år
P. 1

. >
                                                                                     .s.i
                                                                                   'i i'-.'
                                                                                    }'i
               FRIS'


                     Organ for kynisk Nedsabling af Silkeborg Idrastsforenings Medlemmer ved Redaktar PIND


          1917                        Sandag den 26. April 1942                        1942           VortBlad!           S. I. F. prseger Byen                         Formanden

                                                               udtaler sig
         Idet vi hermed udsender. f^rste
        Nummer af S. I. F.-Posten, turde
        det maaske vsere paa sin Plads Et Lyn visit paa en Hverdag i. Silkeborg
        naermere at redeg0re for Bladets
                          Med et Ryk slandser Toget, og man vana«, kaster man et Bilk paa den frem-
        Formaal.              rejser sig besvserligt, samler sine Pak- lagte Jubilsums-Indsamlingsliste, og de
         Vor fomemste Opgave skal vsere  kenelliker, og efter de smaa, traditio- mange med Navne beskrevne Sider gi
                         nelie Sammcnstod med de Mcdrejsende ver et slaaende Bevis paa den store Of-
        hensynslpst at blande os 1, hvad                  •fervilje Inden for Sportens tro Tilheen-
                         i Sidegangcn staar man omsider sliv og
                                                                                    -r"!
        der ikke kommer os ved, og det   traet i alle Lemmer — paa Silkeborg gere.
                         fiuncguurdJ             Lisngere end til >Avisen< paa Hjomet
        inaa i denne Forbindelse naevnes,
                          En uimodstauclig Trang til en Kop god af Vcstergade og Hpstrupsgade naar man                   -•J -J
        at vi saerlig vil kaste, os over Kaife forcr Ens modige Lemmer Ivcers ikke, for de nsste Ansigter dukker op,
                                           idet l.-Holdets sikre og mangeaarige
        Si>ortsmoDndenes lav og Levned.  over- Banegaardspladsen, over til et
                         stort, moderne Hole! — Jernbanehotellet. Maalmand, Svend Guld, kommer 1 ivrig
        Som ethvert andet uafhsengigt  Efter at have stillet den va;rste Torst Diskussion med Foreningens Trasner,
        Blad slutter vi os til et bestemt og Hunger iajner man sig mageligt til- Aage Randlev, kendt under Navnet »Ty-
                         bage, og i det samme kommer Hotellels po«.
        Parti, »BoldtrilIeme«.       cmilende Vwrt. Hr. Moinme, ,ind, og Vi styrter videre; ude ved et Par Ud-
         Vi er Modstandere af enhver  straks' er man i en fortrolig Samtale med hcsngsskabe trsffer man. forst 2.-Hol-
                         ham. Inden Isenge har han med udsogt dets solide Back, Svend I. C., pg lasn-
        Form for koporlig Trsening og 0ix-                  gere nede Ynglingeholdets Anforer, Kaj
                         Shille bragt sit Yndlingsemne — Spor-
        sker Traeningsafteneme henlagt til                  Agerskov, og vi naar i Farten at vinke
                                           ind til Borge Pedersen i Andelsbanken^
        Vinstuer og Danselokaler.                       -aer- ligeledes^er~en- god'SpIller for''2.-"' 1 Anledning kf Jubilffiiunsdagen bar
         Endvidere tilsigi^ vort Program                   Holdet.              vor Medarbejder baft, et Interview
                                           Det skal her tUfojes, at vl allerede i
        en Nyordning af S. I. F.s Ledelse,                                    med Klubbehs mangeaarige Formand,
                                           CigarhEindler Pagh har genkendt 2. Hol-                    • ' V 1
        saaledes at de aktive Folk faar me                  dets Centerforward, dei netop staar og Konserve^ester ,. DoUerup Niehen,
                                           ekspederer Barber Erik   Hielsen,
        re aktiv Del i den daglige Ledelse,                                   der oplyser, at ban i et og ait kan si-
                                           alt Imedens »Veteranen« Helge Chri ge, at han i Dag er ti' fcreds med Klub- -
        og for Fodboldspillernes Vedkoiu-                   stiansen, der. dog stadlg tager aktiv Del bens "EtesultaVar. K.nn meper ban, at
        mende hvilke Hold og Pladser de                    i Fodboldspjllet, staar og, venter paa at
                                           modtage en Ordre til sit Firma C. W. i'pmeboidek burde Vvave 'vundet Yb—
        vil spille paa.                            Obel.               0 over Horsens, at Andetholdet biir-
         Vort Motto er: »Sporten for                    Saa staar man paa Torvet, og efter at de have staaet som Nummer 2, at At-
                                           have hilst paa baade .V O J' og Poul
        i^lrens Skyld«.                                              letik-Afdelingen burde have vundet
                         ten — paa Bane. Op af sin rummelige Sorensen hos 1. 'VV. Darr kaster man Oddelpbet paa alle Pladser,- at Cr;-
         Ja, her ser De, aerede Abonnen- Jakkelomme haler han det ene Sports- et Blik paa Byens' Raadhus og -taenker,-                     -J
                         billede efter det andet, og efter en Ti at derinde er der vel ingen Sportsfolk; cketholdet burde •' have vaeret Jyl- •'-•■Si
        ter, Hovedlinieme i vort Program,
                         mes.Tid ved man alt, hvad der er at vide men man tager lejl. Ved blot at. stlkke landsmester sidste Aar, at Ballerne
        og baaber vi, De alle er enige med om Sporten i Silkeborg.      Hovedet inden for Doren, ser • man 1.- burde.'give 10 Gange saa .$tort et
                                           Holds-backen Henry' Rasmussen, kaldet
        OS, saaledes at De vedblivende er    Men hvor moder man alle disse                  Overskud, at Bestyrelsens Arbejde
                                           »OnkeI«, samt Ynglingespilieren Johs.
                            Sporisma:nd?                           burde paask^nnes noget n^re, og at
        Abonnent   Bladet og ogsaa an-                   Schoubo. Man er igen paa VeJ. ud, da
                         sparger man uvilkaarligt. Mommes Svar man bUver standset af Kommunebog- Foreningen forliengst burde have baft
        befaler det til Venner og Bekendte.
                         kommer prompte og lyder i al sin Enkel- holder Henrlksen, en af de >gamle Kaem- ^ en ny 'Formand. — Haandbolddamer-
               Redaktpren.     heck »Gaa De blot en Tur rundt i Byen, per«, der har spillet mangen god Kamp j np er upaaMagelige  ja, DoUe
                         sao har De dcm alle. Man gor Forsoget, og hentet mangen Sejr hjem for Ferste-
                         og ret langt op a^d Estrupsgade er man holdet. Han opJyser med synlige Tegn rup Nielsen er skam en stor Diplomat.
                         ikke kommet, for man ud for »Venstre- paa Iver og Interesse, at Kommunen be-
            Cricket!         bladetxs og >Sociulen«s Porte moder de skisftiger endnu en fin Buket af Sports- Kurs mod Langhoffs Konditori, naar 1
                         ferste> af »Heltene« — Karl Robert > :folk, der blandt andet tsUer l.-Holdets man at vinke ned til en travlt optaget
                         Poetzsch er den ene, og med det rette enestaaende Centreforward, Esben Don- Mand, der staar-bejet over"et Bildask i
                         Sportssmil ser man, han onsker sin Kol- nerborg, samme Holds fair-spillende: Vulkaniser Vejlgaards^Forretning; det er
                         lega og Sportskammerat Max Andersson Back, Aage Bfadberg, 2.-Holds Backen l.-Holdets lortrielfelige Anlerer,  den
                         et »Prosit«. Max staar et 0jeblik og ven               store Tekniker og Strateg Svend F. Jen
                         ter paa sin Fader, David Andersson, der                sen.    ,   .  • -
                         ligesom han selv er Typograf og dertil                Oppe hos Langhoff traeffer man . de
                         en Mand, der tager stor aktiv Del i S.                n«ste Navne, idet C. O. Pedersen, kendt
                         1. F.s Ledelse, idet han er Medlem af               som >Lotte<, l.-Holdets lintsplUende hoj-
                                                            re hall, aldder t ivrig Samtale med Gun-
                         Foreningens Matchudvalg. Sammen ko-
                         rer de ned ad Gadcn, ivrigt diskuteren-     $          nar Bladberg. .
                                                             -Efter en bastigt Indtaget Squash stry-
                         de Foreningens fremtidige Chancec.
                                                            ger man en Tur .ned ad Sondergade, og
                          En anden, man stoder paa samme
                         Steds, er l.-Holdets stoute og fintspil-              et Blik ind i Barber Beyers Forretning
                         lende Irmerwing, Tage Agerskov.                    aabenbarer for- os Poul Jorgensen i Fserd
         Det fodyder, at den kendte Cricket- Inden man skraar forbi det flotte 0r-               med at tage. en Mand ved Nssen, noget
                                                            han bar Trsening 1 fra Fodboldbanen.
        Spiller Spren Leth vil staite en Ind- ne-Springvand paa Skoletorvet, smutter                                      ■-fl
                         man lige indenfor i Cigarforretningen Ludvig Andersen, CrlcketspUleren Chr. Paa vor.yidere Vandring ud til Stadlon.
        sairiling af Grpdskeer, Kulskovle,                                  kaster-vl et Blik ind 1 Brugsforeningen,
                         hos Egon Petersen, den forhenvjerende Jorgensen og den forhen saa beramte
        Fejeblade o. 1., da det sikkert vil kni- Nsestformand i S. I. F., og alt imens man Crickfetkaster Slemsen. hvor Ynglingespilieren - Jens Jensen iv
        be med at faa Boldtraeer.     faar Ild paa den heldigt erhvervede »Ha- Idet man gaar tvsers over Torvet med rigt konverserer en kyindelig Kunde.
                                                                                   .  .-.'i
                                                                                   :   ♦
                                                                      r . rt.-r .■ V
                                                                    T /
   1   2   3   4