Page 9 - Jubilæum 15 år
P. 9

./

 •imiaiinMrHiriiiMiiMHHmmmMMiiii
 bedre skikket til »Livets Fffird«, et •begejstrede«; men Gruii'ltonen i bvorfor )>Boss« ikke kan deltage
 gladere, aedlere, mere 'handledygtigt dem alle er, at Spoi-t — drcvet un i alle Cricketkampene? hvorfor (Laerer Nielsen ikke kan lllllllllMMMKMMMMMMIiritlinillllltllMMHMIMIIMIIMmi
 Atletikfolkene. og beliei-sket Menneske, da vil vi der sunde og gode Former — er et lide Formaliteter?
 Modre med Glgede o-pmuntre  og uvurderligt Gode for Ungdommen; at )>Typo« er blcvet AntLmilitarist; a t Dolleruip Nielsen, f!hv. Cykleryt- Cricketholdet
 stolte vore Dotre i Udovelsen heraf. ■og 0nsket, der er sammonfattet i ban skyder ikke godt mere, ter, forleden blev «ilia2ldt ud« for
                        urent Trav, Han blev torpederet
 H'lDDEVIG GRANZOW, dem alle, maa blive det, at den vir- h v 0 r f 0 r Bolden saa ofte lober af en M®Lkedi-eng.
 Formand for Silkeborg aiusmoder- kelig gode Sixirt stadig maa finde forbi »L0g«? hvorfor Eager Siemsen er saa
 forening. flere og flere Udovere ber i Silke a t Arne Gstergaard bar deltaget i
 borg.   udvalgt jydsk Hold?       godt anskreven i Horsens?
     a t S. 1. F. bar ct 'Forlystelsesudvalg, a t Legager trajner i Hurtiglob.
      der ikke hnr noget med Forlystel- hvorfor  P'.  Moller  hedder
 Redaktor AlbinusJensen, se at gore?    "Springhesten Peter«.
 "Silkeborg Socialderaokrat«, sva-
 rer:   hvorfor 5dlelle« trffiner i at und- hvorfor lille »Stoffer« er Planke-
 Idraitlcn or et vaerdifuldt Gode, gaa Bolden? vferksmedlem.
 saa sandt som »en sund Sjsei i et at Manlmtend altid onsker Maalet at »Typo«, Aage og Carl vil traene
 sundt Legeme« er vardiful-Jt for mindre, mons Angriberne onsker i Cricket i Aar.
 den Enkelte som for vort Samfund. det storre?  . at "-Danmarks Sofus« bor her 1 Biiledets overste Rskke viser fra venstre til hojre:
 Derfor fortjener IdriBtsbevaegelsen bvordan Ditlevsen barer sig ad Byen. V. Petersen, P. Mailer, Aa. Legager, 0. Jargensen,
 ogsaa Forstaaelse og Stotte fra de Ved De med at Oiolde paa .Bolden? hvordan disse  Bemaerkninger B. Rasmussen, 0. Nielsen. Siddende: S. Leth, E.
                                         Angermann, K. Balle, A. 0stergaard, C. Jargensen.
 Fra venstre til hBjre: Henning Christensen, Anders ^Idres Side. skal forstaas for at synes vittige? De tie bagvedstaaende: Reprssentant Thomsen, H.
 Petersen, Hans Akselsen, Brendum Christensen, og a t Carl Angermann spekulerer paa Siemsen, H. Donnerborg.
 S. Heegh (Foreningens Atletik Instruktsr). Nederste bvorfor Wentzel ikke spillede at rejse til Udlandet —?
 Rffikke: Egon Petersen, Olla Rasmussen, Povl Peter- ■med mod Holetebro?
 sen, Willy Christiansen og Erik Hansen. iiMiiMininiiHinMir linilKlMIIIIIMMIIMMIUIIIMIIKntlNMIIIM MIINIIIIIIiliMIII hvorfor S. I. F. ikke bar siki-et inilllllllMtlMIIIIIIMIIIIUItlllirilllMMIIIMMIIIIUMMINMIIIIIIIIIIIIIJIIMMIIMIIItllM
 at Oscar Jergeasen i sin Tid bar   IIIIIIIIIIUMMMMtirKIMnMMinMriMliMllllltJIIIIIIIIIIM iMtinillMMMniMMIIIKII
 Mellemrcekke- sen og Mortensen?                        Naar jeg mindes de Kampe, jeg i
 IIIIIIIIMIIIMIIIllllMMIMirMMMIIIirillMIMIINIiMIMIIIINIIINMItnitltlllliniriMlJMH spillet Cricket i England? sig Rokiubbens Baclcs — Herman-
 somt en Spore til Udvikling, Frem- holdet 'bvorf-or Aage Petersen rejste til a t Arne Henriksen valgte en »fugti- Juniorholdet. rain Ungdom deltog i mod Silkeborg
 Brande og Balle til Horsens den
 drlft, Sundhed. Der er derfor god l^ag, Bykampen blev spillet? gere« .Sport end Fodbold.  fRan Seminarium, og den Bane, vi spille
 Grund til at lykonske S. I. F. til Ar- at Ernst -\ngermann bar Imrt Fod- roer). de paa, og naar jeg saa tanker paa
 bejdet i de kommende Aar. Et Ar- h v 0 r d a n man skal forstaa Ernst   det udmarkede, dejligt beliggende
 bejde ifor at udvikle d-en -sportslige boldspil i K. B.? Sorensens  Stil?  iHan  skriver:
 Interesse er et Arbejde, Jer udvikler hvor^dan Mellemrffikkeholdet vil »'Kommer«,  naar  ban  mener Stadion, som nu findes i Silkeborg,
 Ungdoimnens Maalbevidsfhed. faa 5 Points for to Kampe? »Kommer i'kke«.  saa kan jeg ikke andet end beundre
 a t Marinus Sorensen soger at dan-
 Enhver, der intereseerer sig for at Borge Rasmussen er hurtig i     det Initiativ og den Arbejdskraft,
 Ungdommen, kan sige S. I. F. Tak ne en Boksering indenfor S. I. IF.? Marken i Aar? der bar varet til Stede hos S. I. F.s
 bvorfor Nsestformanden  kun
 paa Ju'bilseumsdagen. hvorfor Niels Moller og Blauert           ledende Mand.
 drommer om S. I. F. om Natten? forlod Trfeningsbanen?
 J. EINDHART J'ENSElN.                               Foruden at vare til uvurderlig
 at )>S0l0ven« spiiier fin Klovn? a t man ikke kan gore nogen Be-
 Redakt0r.
 bvorfor )>MelIem«  table  til mserkning om »Valle«, »Ras« og      Gavn for Fodbold og Cricketspiller-
                       h. y. H. Larsen, h. i. Q. Christensen, ctr. I a'
 Billed^ vlser i eversfe Rskke fra venstre til A. I. K.? Harald? Biiledets everste Rskke viser fra venstre til h0ire- ne i Silkeborg bar Tilblivelsen af
 h. y. E. Angermann, h. i. V. Hinspn  = at A. B. K. bar vundet Kampen den Bangso, v. I. Chr. Birk v. y. M. Agerskov. [ Midten- Stadion varet til Glade for J. B. U.,
 RandlBv, v. i. K. Balle, v v B Rnsm,'  " h. h. J. Dolierup Nielsen, ctr. h. C. Schreder v h'
 Formanden for Silkeborg Hus- Swensen. I Midten: h. h.^k. AJSan^ °? 5. Maj ? IIIMIIIIIIIIIIIIKlllllllMMMnMMIMIUintlllMMNMIItlllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P. Petersen. Nederste Rskke: h. b. H. Serensen ' idet det har afhjulpet Savnet af en
                        Maalmand B. Christensen, v. b. E. Ernst.
 moderforening, Fru  Lektor Ditlevsen, v. h. H. Kristiansen. 1 ne^«i«'d ^ god Bane i Midtjylland, hvilket jeg
 h. b. H. Hansen, Maalmand V. Olsen v h
 Granzow, giver  f0lgende Aa. Federsen.  ' ' Ynglingeholdet
 Svar: 1,1,1,1               IIIHllllllJMIIIMIMMMIIIIIIIIllltilllSIIIIIMMMnMMlMMMIIIMtllllllMlllMIIIIIIMMIJII som Turn6ringsleder sarlig har folt
 Ill,I
 Naar unge Piger i Opvaketen                         ved Planlaggelsen af Unionskam-
 overlsesses med Lektier og oveian- Det forekommer mig dog, at A.-Hol(let S. 1. F. 1917. pene.
 str®nges, fordi Dans, Biografteatre Idraetten er ved at komme ind paa a  Til Slut foler jeg trang til at sige
 Off Sy- "Og Bridgeklub ogsaa skal Blindveje og antage for megen Ka- Jydsk Boldspil Unions Sekre-
 passes, ser man med Glffid-e at der rakter af »Sport«, bvori kun de faa tfer, Lterer  Johs. Hoiriis, S. I. F.s Ledelse Tak for behageligt
 gives en Modvsegt i Frduftsliv og er aktive Deltagere, medens de Aarhus, skriver i Anledning af Samarbejde gennem de 12 Aar, jeg
 S,port, Cykling, Tennisspil o. lign. mange— ogsaa unge — nojes med Jubilaset: har varet Turn^ringsleder og Se-
 Dog ikke mindre betydningsfuld Tilskuernes beskedne Rolle. Q ilkeborg Idrtetsforenings Initia- kretar. Med mit Kendskab til Ledel-
 er den daglige Morgengymnastik og At faa dette Forhold ajndret til ^ ler er vel kendt og hai et godt sen narer jeg ingen ^Engstelse for,
 Bad baade for den ynge og de ®I- Gavn for den gode og sunde Idrat, Navn  over  hele Jylland. Femten at dette ikke skal kunne fortsattes,
 dre - ikke blot tfordi den styrker maa vaere en Opgave, som alle san- og jeg vil onske, at Klubben fortsat
 og ihffirder og v®nncr til de Idratsvenner bar kunne sarnies Aar er jo ingen saerlig lang Leve- maa have Held og Lykke til at ar
 Hygiejne, men ogsaa paa Grund af
 S^^SelvdiacipliB. der l.gger om.      tid, men i disse 15 Aar er det lyk- bejde videre fremad i det gode Spor,
 ADBINUS JENSEN,              kedes Klubben at arbejde sig frem
 deri. Redaktor. Billedet viec- i _ Billedels everste Rskke vlser fra venstre til hajre: til en smuk Position blandt J. B. hvori den er begyndt.
     h. y. Q. Christensen, h. i. H. Nielsen, ctr. I- S.
 til 'if staa klart loi v'  V. y A  venstre til hfljre: Blauert, v. 1. T. Mailer, v. y. O. Nielsen. I Midten: U.S Klubber, saavel hvad Fodbold Tillykke med de 15!
 E pi?-
 "T-
 Petersen. ctr. h t'
 "'"."■ifrdd ef SMaalet er: gen- Saalcdes faldt .Svarene. De kan sen. Nederste Ri-  P^^ewen. I Midten: h. h. balle. Nederste Rskke: h. b. H. Henriksen, Maal: som Cricket  angaar;  en Position, Johs. Holiils,
 v. h. E. Christen-
     h. h. S Nielsen, cti. h. K. P. Jensen, v. h. J. Ma-
       mand S. Quid, v. b. H. Jaigensen.
 "'snl A.
 nem Gymnaatik eg Idraet at blive vffire mere eller mindre "sports- I,„„„„„„ IIIIIMIIIIIIIIMMIIIIMIIIIIIIIIII der lover godt for Fremtiden. Sekretar 1 J. B. U.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14