Page 8 - Jubilæum 15 år
P. 8

./

          •imiaiinMrHiriiiMiiMHHmmmMMiiii
                            bedre skikket til »Livets Fffird«, et •begejstrede«; men Gruii'ltonen i   bvorfor )>Boss« ikke kan deltage
                            gladere, aedlere, mere 'handledygtigt dem alle er, at Spoi-t — drcvet un   i alle Cricketkampene?     hvorfor (Laerer Nielsen ikke kan     lllllllllMMMKMMMMMMIiritlinillllltllMMHMIMIIMIIMmi
           Atletikfolkene.         og beliei-sket Menneske, da vil vi der sunde og gode Former — er et                      lide Formaliteter?
                            Modre med Glgede o-pmuntre  og  uvurderligt Gode for Ungdommen;        at )>Typo« er blcvet AntLmilitarist; a t Dolleruip Nielsen, f!hv. Cykleryt- Cricketholdet
                                                                                         ter, forleden blev «ilia2ldt ud« for
                            stolte vore Dotre i Udovelsen heraf. ■og 0nsket, der er sammonfattet i    ban skyder ikke godt mere,   urent Trav, Han blev torpederet
                               H'lDDEVIG GRANZOW,      dem alle, maa blive det, at den vir-   h v 0 r f 0 r Bolden saa ofte lober af en M®Lkedi-eng.
                            Formand for Silkeborg aiusmoder- kelig gode Sixirt stadig maa finde      forbi »L0g«?           hvorfor Eager Siemsen er saa
                                  forening.        flere og flere Udovere ber i Silke     a t Arne Gstergaard bar deltaget i
                                              borg.                       udvalgt jydsk Hold?       godt anskreven i Horsens?
                                                                       a t S. 1. F. bar ct 'Forlystelsesudvalg, a t Legager trajner i Hurtiglob.
                                                                        der ikke hnr noget med Forlystel- hvorfor  P'.  Moller  hedder
                              Redaktor AlbinusJensen,                              se at gore?           "Springhesten Peter«.
                             "Silkeborg Socialderaokrat«, sva-
                             rer:                                        hvorfor 5dlelle« trffiner i at und- hvorfor lille »Stoffer« er Planke-
                             Idraitlcn or et vaerdifuldt Gode,                         gaa Bolden?            vferksmedlem.
                            saa sandt som »en sund Sjsei i et                       at Manlmtend altid onsker Maalet at »Typo«, Aage og Carl vil traene
                            sundt Legeme« er vardiful-Jt for                          mindre, mons Angriberne onsker  i Cricket i Aar.
                            den Enkelte som for vort Samfund.                         det storre?  .         at "-Danmarks Sofus« bor her 1 Biiledets overste Rskke viser fra venstre til hojre:
                            Derfor fortjener IdriBtsbevaegelsen                         bvordan Ditlevsen barer sig ad  Byen.               V. Petersen, P. Mailer, Aa. Legager, 0. Jargensen,
                            ogsaa Forstaaelse og Stotte fra de Ved De                    med at Oiolde paa .Bolden?  hvordan disse   Bemaerkninger  B. Rasmussen, 0. Nielsen. Siddende: S. Leth, E.
                                                                                                          Angermann, K. Balle, A. 0stergaard, C. Jargensen.
          Fra venstre til hBjre: Henning Christensen, Anders ^Idres Side.                                              skal forstaas for at synes vittige? De tie bagvedstaaende: Reprssentant Thomsen, H.
          Petersen, Hans Akselsen, Brendum Christensen, og                                     a t Carl Angermann spekulerer paa                     Siemsen, H. Donnerborg.
          S. Heegh (Foreningens Atletik Instruktsr). Nederste           bvorfor Wentzel ikke spillede          at rejse til Udlandet —?
          Rffikke: Egon Petersen, Olla Rasmussen, Povl Peter-            ■med mod Holetebro?
            sen, Willy Christiansen og Erik Hansen. iiMiiMininiiHinMir linilKlMIIIIIMMIIMMIUIIIMIIKntlNMIIIM MIINIIIIIIiliMIII hvorfor S. I. F. ikke bar siki-et                inilllllllMtlMIIIIIIMIIIIUItlllirilllMMIIIMMIIIIUMMINMIIIIIIIIIIIIIJIIMMIIMIIItllM
                                              at Oscar Jergeasen i sin Tid bar                        IIIIIIIIIIUMMMMtirKIMnMMinMriMliMllllltJIIIIIIIIIIM iMtinillMMMniMMIIIKII
                             Mellemrcekke-                                    sen og Mortensen?                           Naar jeg mindes de Kampe, jeg i
          IIIIIIIIMIIIMIIIllllMMIMirMMMIIIirillMIMIINIiMIMIIIINIIINMItnitltlllliniriMlJMH spillet Cricket i England?       sig Rokiubbens Baclcs — Herman-
          somt en Spore til Udvikling, Frem-      holdet          'bvorf-or Aage Petersen rejste til      a t Arne Henriksen valgte en »fugti- Juniorholdet.        rain Ungdom deltog i mod Silkeborg
                                               Brande og Balle til Horsens den
          drlft, Sundhed. Der er derfor god                    l^ag, Bykampen blev spillet?         gere« .Sport end Fodbold.  fRan                  Seminarium, og den Bane, vi spille
          Grund til at lykonske S. I. F. til Ar-                 at Ernst -\ngermann bar Imrt Fod-       roer).                                de paa, og naar jeg saa tanker paa
          bejdet i de kommende Aar. Et Ar-                                            h v 0 r d a n man skal forstaa Ernst                det udmarkede, dejligt beliggende
          bejde ifor at udvikle d-en -sportslige                  boldspil i K. B.?               Sorensens  Stil?  iHan  skriver:
          Interesse er et Arbejde, Jer udvikler                  hvor^dan Mellemrffikkeholdet vil         »'Kommer«,  naar  ban  mener                    Stadion, som nu findes i Silkeborg,
          Ungdoimnens Maalbevidsfhed.                        faa 5 Points for to Kampe?          »Kommer i'kke«.                           saa kan jeg ikke andet end beundre
                                              a t Marinus Sorensen soger at dan-
          Enhver, der intereseerer sig for                                           at Borge Rasmussen er hurtig i                   det Initiativ og den Arbejdskraft,
          Ungdommen, kan sige S. I. F. Tak                     ne en Boksering indenfor S. I. IF.?    Marken i Aar?                            der bar varet til Stede hos S. I. F.s
                                              bvorfor Nsestformanden   kun
          paa Ju'bilseumsdagen.                                                  hvorfor Niels Moller og Blauert                   ledende Mand.
                                               drommer om S. I. F. om Natten?       forlod Trfeningsbanen?
              J. EINDHART J'ENSElN.                                                                                   Foruden at vare til uvurderlig
                                              at )>S0l0ven« spiiier fin Klovn?       a t man ikke kan gore nogen Be-
                 Redakt0r.
                                              bvorfor )>MelIem«   table  til         mserkning om »Valle«, »Ras« og                  Gavn for Fodbold og Cricketspiller-
                                                                                        Biiledets everste Rskke viser fra venstre til h0ire-
                            Billed^ vlser i eversfe Rskke fra venstre til A. I. K.?            Harald?              h. y. H. Larsen, h. i. Q. Christensen, ctr. I a' ne i Silkeborg bar Tilblivelsen af
                            h. y. E. Angermann, h. i. V. Hinspn  = at A. B. K. bar vundet Kampen den                  Bangso, v. I. Chr. Birk v. y. M. Agerskov. [ Midten- Stadion varet til Glade for J. B. U.,
                            RandlBv, v. i. K. Balle, v v B Rnsm,'  "                                    h. h. J. Dolierup Nielsen, ctr. h. C. Schreder v h'
            Formanden for Silkeborg Hus-  Swensen. I Midten: h. h.^k. AJSan^ °? 5. Maj ?                 IIIMIIIIIIIIIIIIKlllllllMMMnMMIMIUintlllMMNMIItlllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P. Petersen. Nederste Rskke: h. b. H. Serensen ' idet det har afhjulpet Savnet af en
                                                                                          Maalmand B. Christensen, v. b. E. Ernst.
           moderforening, Fru  Lektor  Ditlevsen, v. h. H. Kristiansen. 1 ne^«i«'d ^                                                     god Bane i Midtjylland, hvilket jeg
                             h. b. H. Hansen, Maalmand V. Olsen v h
           Granzow, giver    f0lgende        Aa. Federsen.  ' '                           Ynglingeholdet
           Svar:                                           1,1,1,1                             IIIHllllllJMIIIMIMMMIIIIIIIIllltilllSIIIIIMMMnMMlMMMIIIMtllllllMlllMIIIIIIMMIJII som Turn6ringsleder sarlig har folt
                                     Ill,I
          Naar unge Piger i Opvaketen                                                                                 ved Planlaggelsen af Unionskam-
         overlsesses med Lektier og oveian-  Det forekommer mig dog, at     A.-Hol(let                                   S. 1. F. 1917.         pene.
         str®nges, fordi Dans, Biografteatre Idraetten er ved at komme ind paa                                 a                           Til Slut foler jeg trang til at sige
         Off Sy- "Og Bridgeklub ogsaa skal Blindveje og antage for megen Ka-                                            Jydsk Boldspil Unions Sekre-
         passes, ser man med Glffid-e at der rakter af »Sport«, bvori kun de faa                                          tfer, Lterer  Johs. Hoiriis, S. I. F.s Ledelse Tak for behageligt
         gives en Modvsegt i Frduftsliv og er aktive Deltagere, medens de                                             Aarhus, skriver i Anledning af Samarbejde gennem de 12 Aar, jeg
         S,port, Cykling, Tennisspil o. lign. mange— ogsaa unge — nojes med                                              Jubilaset:           har varet Turn^ringsleder og Se-
          Dog ikke mindre betydningsfuld  Tilskuernes beskedne Rolle.                                              Q ilkeborg Idrtetsforenings Initia- kretar. Med mit Kendskab til Ledel-
         er den daglige Morgengymnastik og   At faa dette Forhold ajndret til                                         ^ ler er vel kendt og hai et godt sen narer jeg ingen ^Engstelse for,
         Bad baade for den ynge og de ®I-   Gavn for den gode og sunde Idrat,                                         Navn  over  hele Jylland. Femten at dette ikke skal kunne fortsattes,
         dre - ikke blot tfordi den styrker maa vaere en Opgave, som alle san-                                                          og jeg vil onske, at Klubben fortsat
         og ihffirder og v®nncr til     de Idratsvenner bar kunne sarnies                                          Aar er jo ingen saerlig lang Leve- maa have Held og Lykke til at ar
         Hygiejne, men ogsaa paa Grund af
         S^^SelvdiacipliB. der l.gger     om.                                                           tid, men i disse 15 Aar er det lyk- bejde videre fremad i det gode Spor,
                                  ADBINUS JENSEN,                                              kedes Klubben at arbejde sig frem
         deri.                        Redaktor.      Billedet viec- i _              Billedels everste Rskke vlser fra venstre til hajre: til en smuk Position blandt J. B. hvori den er begyndt.
                                                                      h. y. Q. Christensen, h. i. H. Nielsen, ctr. I- S.
                til 'if staa klart loi                 v'     V. y A  venstre til hfljre:   Blauert, v. 1. T. Mailer, v. y. O. Nielsen. I Midten: U.S Klubber, saavel hvad Fodbold Tillykke med de 15!
                                              E pi?-
                                                          "T-
                                               Petersen. ctr. h t'
         "'"."■ifrdd ef SMaalet er: gen-    Saalcdes faldt .Svarene. De kan sen. Nederste Ri-  P^^ewen. I Midten: h. h. h. h. S Nielsen, cti. h. K. P. Jensen, v. h. J. Ma- som Cricket  angaar;  en Position, Johs. Holiils,
                                                        v. h. E. Christen-
                                                                      balle. Nederste Rskke: h. b. H. Henriksen, Maal:
                                                                         mand S. Quid, v. b. H. Jaigensen.
                                                 "'snl A.
         nem Gymnaatik eg Idraet at blive vffire mere eller mindre "sports- I,„„„„„„                             IIIIIMIIIIIIIIMMIIIIMIIIIIIIIIII der lover godt for Fremtiden. Sekretar 1 J. B. U.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13