Page 7 - Jubilæum 15 år
P. 7

C

 levede uforlignelige Stunder, hvor- har maaske ikke altid va2ret prae- sig ikke saadan fange i Ordenes
 om der endnu gaar ssere Frasagn, get af lige stor Ro — de vekslende Net; den slipper udenom, naar man UNQDOMMEN OO IDRjETTEN
 og hos vort eget Publikum. Hertil Formeend tyder derpaa —; men man' vil prove at holde don fast i bcstem-
 bidrog i det v®sentlige nogle Kam- har altid forstaaet at tale sig til te Udtryk. Der kan ikke gives nogen
 pe med vore egne Engljendere, og Rette om Sagerne. fuldgyldig Definition af, hvad der EN LILLE JUBILJEUMS ENQUETE
 jeg maa forlade mit Princip mod at Da maaske en og anden kunde goi Spillet til det, det er — eller no
 nffivne Navne; thi )>Fejei'en« var have Interesse af at vide, hvem For- SKAL man belyse et Sporgsmaal
 gen iiojagtig Boskrivelse af den    Virkninger af utvivlsom beldig Art.
 dengang et Fasnomen, et Traekpla- msendene har vmret, skal jeg njevne      Idrffitten faar sin sffirlige Betyd-
 Aand, der klinger f. Eks. i disse .som Ungrloramen og Idraitten, Don modvirker Dovenskab, Driveri ning, naar den undei-ordnes et boje-
 ster, som ikke alene fyldte godt paa dem hei-;
 Vemlinjer af Sir Henry Ncwlwlt: skal man ikke gaa til .Sportsman- og Drik og kalder i Stedet Ungdom-
 en Cricketplads, men ogsaa hele 2                       re Formaal i Kampen :for Karakter,
 Skoleforstander R.-VVN. den oiler til Sportsmodstancleren; men iid under sunde og hardende den modvirker Slen-drian og Efter-
 Spalter i )>SiIkeborg Avis« (for delta At ka-mpc ej for /Erens Smiger,
 01 -Sagen mor end Kampens Lon. man skal dorimod — som under al Foihold og styrker 'derved Ener- ladenhed og bekrffifter det gamle
 Blad fik en Sportsside). Da naaede VjEvemester H0'BGH. le Forhold — finde den gyldne Mid-
 ot agte Fjcnden, naar han viger,
 Cricketsporten en Popularitet som •saafremt Iians Hu er rcn og skon, dclvej, hvilket bodst i dette Tilfiel- gien og Virkelysten. Ord: »En sund Sjffil i et sundt Le-
                       Trangen til Renllgbed, Bade o. s.
 ingensinde for eller senere, og dette Typogi-af INGVAR S0RENSEN. at fole Fryd i Kamp og Fare de sker vcd at rette Sporgsmaalet: V. opstaar naturligt i Tilslutning til geme«.
 gav sig ogsaa Udslag i den Begejst- og elske dyrt sit Faidroland —            L. H. LAURIDSEN,
 Konditor GHRISTENSEN Ungdommon og Idrsetten til forskel- Idraetsovelser, og sluttelig fremmer
 ring og gode Sportsaand, hvormed g dog dot (Broderbaand bevave,             Sekretffir, cand. theol.
 (nil Kolding). cier lavnor hver en tapper Mand. lige og saa ilrage Kvintessensen af Idrait, i sin beldige Form, det gode
 vore Tilskucre modtog den koben- Svarenc. Kammeratskab og .^Ergerrigbeden,
 havnske Mesterklub K. B., da den Vajvemcster H0EGH. Eller som ban et andot Sted siger, som dog ikke maa drives saa vidt,
 spillede 2 meget spsendende Aften- at Sipillet er Jeg har 'ilerfor rettet dette Sporgs »Silkeborg Venstreblad«s Re
 Kobmand POUL S0RE\SBN. maal til forskellige, og Svarene fol at Idrffitten gaar over til et hen- daktor,  J. Lindhart Jen
 kampe her i Byen. Venskabet mel- gcr nedenstaaende: synslost og odolffiggende Kaplob om sen, svarer folgende:
 ^
 /Erens Baand
 lem K. B.s daveerende Crickethold Mejeribostyrcr BAGH. eiler  naa Berommelsens flygtige Sporten, saaledes som den drives
                       Prffimier.
 og S. I. F. lever stadig. Politimcster N. P. Nielsen,   E. MAYER,    indenfor S. I. F.s Rammer, er utvivl-
 Forvalter Ilan foite paa Skuldren Forerens
 Skulde jeg slutte, maatte det blive Silkeborg, svarer:
 DOLLERUT' NIELSEN.                       Kredslffiffe.
 med 0nsket om, a t Cricketsporten ua, spil Spillet og slut'o^p™"' Iclrffitten — drovot fornuftigt — cr
 vedblivende maa leve hojt og agtet Kaffehandler JUL. PETERSEN. overordcntlig sund for de unge, da
 'Dvad vil det sige at spille Spillet?
 indenfor S. I. F., a t alle de unge i den holder dem iborto .fra raangt og Den imprsegn.
 Skoleforstander RAVN. Let om-fatter fair play, Mod, /Eres- meget, som ellers kan have en daar- Redaktor, cand. polit. Svend
 Tide maa faa lasrt at tage »Skeen«      Sorensen, »Silkehorg Avi6«,
 1 Haand paa rette Maade, og a t S. I. Forvalter skal'% ^^''''wlskiPrlighed, Tio- lig Indflydelso paa dem. Men der er svarer:
                       Idi'ffit og god iSport er sundt for
 F. i Aar som Jubllseumsgave maa DOLLERUP NIELSEN. I  , forenor den enkeltes Un- et aber dabei ved Idriettcn; den Fritiden lierom, Viljen opoves, og Frakke
 faa sit storste 0nske opfyldt, a t se Holdct med den maa ikke overdrives, saaledes at de Uiigdommen; Tankerne samles i
     unge for dens Skyld forsommer de-
 oldet. Det omfatter den legomlige
 vort I. Hold som Vinder af det jyd- TT n  mulige Training for
 ske Cricketmesterskabet. Naar jeg slutter disse Linjer, skal Ti^nings Strenghecl og Tugt. Det rcs Arbejde og mister deros Stillin- Legemet  faar sterre Modstands-
 det vasre med 0nsket om, at de kom- kraiver godt Humor i Kampen, Lyst ger — det bar man adskillige kraft; men naturligvis kan iSport og k0ber De med star-
 mendo Aar maa bringe yderligere Ekscmipler paa cr sket. Idrffit ogsaa overdrives; jeg ser saa ste Fordel hos os.
     Don bodste Idra?t, jeg kender, er
                      dan paa det, at den legemlige Idrset
 OVE!N'STAAEND-E er S. I. F.s Hi Vsekst for ,S. I. P., og at Foreningen, nspffindelsc af Krtefterne og til Gymnastik; den udvikler bele Le- og de Sejre, der folger med, ikke bor
 selv om der skulde komme daarlige
 storic, skildret i grove Treek; Tider, maa have Kraft til at staa T-r,.  Sted, som folgcr med, gemet harmonisk; men den er ikke vffire Maal, men kun Middel, saa
 deVn^
 Rcspckt for Modstan- og
 men jeg haaber dog, at Lajserne bar dem igennem for 'derpaa, naar 'Bla- "eion, Rasached i Beslutningen  paa Mode bos Nutidens Ungdom; ledes, at Menneskene hliver bedre Vi har 400 Frakker
 faaet et lllle Begreb om, hvad der i det vendes, atter at kunne hajve Nogfr,?;"'  Kammeratome. den er ikke spasndende nok. skikket til deres daglige Arbejde. paa Lager i moder-
 de svundne 15 Aar er foregaaet in sig op af Bolgedalen. „ . . .  ^■32senligste deri er Be- N. P. NIELSEN, SVEND S0RENSEN,
 gejstring for Spinet i sig sciv, Ly-
 denfor S. I. F.s Rammer. Der kunle For Tiden er S. I. F- stadig 1 Politimester. Redaktor. ne Facons og Far-
 — og skulde maaske — vaere taget Vffikist; maatte dette vedblivende Dvfri'  og Iver for ver til Priser fra
 meget mere med; men da Pladsen va2re Tilfaeldet! Dygtiggorelse i det.'
 er ret begraenset, har jeg maattet flyver for Fed eller
                         Sekretffir i K. F. U. M., cand.
 holds Stoffet indenfor rimelige Kimn '  eller BOldtras i B'orgmester i Silkeborg, R a s- theol. L. H. Lauridsen giver 24^ •" 8522
 Grsenser. Snil^  Sammenspil efter det store mus Bindelev svarer: folgende Svar:
 Arbejdet indenfor S. I. F.s Ledelse EffGTTsV  opoves alle disse A1 sund og go<l Idrfet har min Ung-Jom og Idrffit horer sammen.
 gi„  ^  bringer Glaide med Sympati, hvad jeg ogsaa bar vist Vil man forstaa vor Tids Ungdom 1
    ved mit Aihejde for at skaffe Silke-
 den  skabes Ilraetsaan- 'borg et Stadion. dens  Interesser  og  Tankegang,
 Sonvf '  opherer ikke med RASMUS BINIDS'LEV, ko'mmer man ikke uden om Idrffit
 orat ae?™
 ™
 Livet
                      ten. Saa kan man iovrigt mene om
 Den Sko, Hvad er Idrcetsaandl no^ r'  ^^^ongyldige Krav. I Borgmester. Idrffitten, hvad man vil, Kendsger- Engelsk
 Enclnn 7
 f. -Eks. ikke
                      ningen er, at vor Tids Ungdom vil
 Man TALER saa ofte om Idrtets- af Pt t  Fordommelse Idrffit. Det maa hilses med Glffide,
 Porietir'
                       I'Jrffittcns svage Sider er vel- Beklaednings-
                      at denne Trang imodekommes ved
       Kredsla3ge, Fru Else Mayer,
 De S0ger, aand og .Sportsaand; men hvad Silkeborg, svarer folgende: stadig Here og hedre Idrffitsbaner.
 er egentlig det for Begreber?  Ba bruep Qr.  vil undertiden
 sil Mathows ekriver i sin Bog ogLa  >.fair play« Idrffitten bar en direkte styrken-
 har  de Virkning paa de unges Legemer, kendte, Sportsgalskab, Prffimiejage-
 »I'drset og Aand« folgende om dette har notrpT ®^"i"ionha)ng, der ikke idet den, 'drevet med Fornuft og un
 Sporgsmaal: vil altsfn der hensigtsmfGssige Forhold, ud ri o. lign.; men (bortsct QierJra bar
                      en sund Idrffit en gavniig Indflydel-
 Magnus Theibel, Ilvorledes skal vi nu nojagtig be- gaaet inri  SporLsaanden er vikler  Muskulaturcn  og  trasner se paa Legemet og giver Afloh for Magasin.
 stemme, hvad denne Sportsaand 0^4^ ;,v  Liveietragtuingen. Hjerte og Lunger til at taale legem- Ungdommens Trang til Beskaefti-
 Sondergade 15. var og er, som omsider er blevet over nil' T-i  'ionne Idratsaand lige Anstreengelser. gelse og Handling i Kappestrid V. Slden af Silkeborg Bank.
 Zc f og Samfundslag.
 fuldhaaren i Verden? Ja, den lader Dacer  chiller Folk og Desuden  er Idrsettens indirekte med jffivnaldrende.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12