Page 6 - Jubilæum 15 år
P. 6

C

         levede uforlignelige Stunder, hvor- har maaske ikke altid va2ret prae- sig ikke saadan fange i Ordenes
         om der endnu gaar ssere Frasagn,  get af lige stor Ro — de vekslende Net; den slipper udenom, naar man             UNQDOMMEN OO IDRjETTEN
         og hos vort eget Publikum. Hertil  Formeend tyder derpaa —; men man'  vil prove at holde don fast i bcstem-
         bidrog i det v®sentlige nogle Kam-  har altid forstaaet at tale sig til te Udtryk. Der kan ikke gives nogen
          pe med vore egne Engljendere, og  Rette om Sagerne.          fuldgyldig Definition af, hvad der                     EN LILLE JUBILJEUMS ENQUETE
          jeg maa forlade mit Princip mod at  Da maaske en og anden kunde   goi Spillet til det, det er — eller no
          nffivne Navne; thi )>Fejei'en« var have Interesse af at vide, hvem For-                       SKAL man belyse et Sporgsmaal
                                              gen iiojagtig Boskrivelse af den                         Virkninger af utvivlsom beldig Art.
          dengang et Fasnomen, et Traekpla- msendene har vmret, skal jeg njevne                                                              Idrffitten faar sin sffirlige Betyd-
                                              Aand, der klinger f. Eks. i disse         .som Ungrloramen og Idraitten, Don modvirker Dovenskab, Driveri ning, naar den undei-ordnes et boje-
          ster, som ikke alene fyldte godt paa dem hei-;
                                              Vemlinjer af Sir Henry Ncwlwlt:         skal man ikke gaa til .Sportsman- og Drik og kalder i Stedet Ungdom-
          en Cricketplads, men ogsaa hele 2                                                                                re Formaal i Kampen :for Karakter,
                              Skoleforstander R.-VVN.                            den oiler til Sportsmodstancleren; men iid under sunde og hardende den modvirker Slen-drian og Efter-
          Spalter i )>SiIkeborg Avis« (for delta                  At ka-mpc ej for /Erens Smiger,
                                               01 -Sagen mor end Kampens Lon.         man skal dorimod — som under al Foihold og styrker 'derved Ener- ladenhed og bekrffifter det gamle
          Blad fik en Sportsside). Da naaede    VjEvemester H0'BGH.                              le Forhold — finde den gyldne Mid-
                                               ot agte Fjcnden, naar han viger,
          Cricketsporten en Popularitet som                    •saafremt Iians Hu er rcn og skon,       dclvej, hvilket bodst i dette Tilfiel- gien og Virkelysten.   Ord: »En sund Sjffil i et sundt Le-
                                                                                         Trangen til Renllgbed, Bade o. s.
          ingensinde for eller senere, og dette Typogi-af INGVAR S0RENSEN.     at fole Fryd i Kamp og Fare          de sker vcd at rette Sporgsmaalet: V. opstaar naturligt i Tilslutning til geme«.
          gav sig ogsaa Udslag i den Begejst-                   og elske dyrt sit Faidroland —                                                  L. H. LAURIDSEN,
                              Konditor GHRISTENSEN                              Ungdommon og Idrsetten til forskel- Idraetsovelser, og sluttelig fremmer
          ring og gode Sportsaand, hvormed                     g dog dot (Broderbaand bevave,                                                 Sekretffir, cand. theol.
                                 (nil Kolding).       cier lavnor hver en tapper Mand.        lige og saa ilrage Kvintessensen af Idrait, i sin beldige Form, det gode
          vore Tilskucre modtog den koben-                                            Svarenc.              Kammeratskab og .^Ergerrigbeden,
          havnske Mesterklub K. B., da den     Vajvemcster H0EGH.      Eller som ban et andot Sted siger,                         som dog ikke maa drives saa vidt,
          spillede 2 meget spsendende Aften-                   at Sipillet er                   Jeg har 'ilerfor rettet dette Sporgs                  »Silkeborg Venstreblad«s Re
                             Kobmand POUL S0RE\SBN.                              maal til forskellige, og Svarene fol at Idrffitten gaar over til et hen- daktor,  J. Lindhart Jen
          kampe her i Byen. Venskabet mel-                                            gcr nedenstaaende:        synslost og odolffiggende Kaplob om sen, svarer folgende:
                                                      /Erens Baand
                                                    ^
          lem K. B.s daveerende Crickethold   Mejeribostyrcr BAGH.     eiler  naa Berommelsens flygtige                                             Sporten, saaledes som den drives
                                                                                        Prffimier.
          og S. I. F. lever stadig.                                                   Politimcster N. P. Nielsen,          E. MAYER,   indenfor S. I. F.s Rammer, er utvivl-
                                 Forvalter        Ilan foite paa Skuldren Forerens
          Skulde jeg slutte, maatte det blive                                            Silkeborg, svarer:
                              DOLLERUT' NIELSEN.                                                           Kredslffiffe.
          med 0nsket om, a t Cricketsporten                      ua, spil Spillet og slut'o^p™"'       Iclrffitten — drovot fornuftigt — cr
          vedblivende maa leve hojt og agtet  Kaffehandler JUL. PETERSEN.                            overordcntlig sund for de unge, da
                                              'Dvad vil det sige at spille Spillet?
         indenfor S. I. F., a t alle de unge i                                           den holder dem iborto .fra raangt og                Den imprsegn.
                              Skoleforstander RAVN.     Let om-fatter fair play, Mod, /Eres-      meget, som ellers kan have en daar- Redaktor, cand. polit. Svend
          Tide maa faa lasrt at tage »Skeen«                                                               Sorensen, »Silkehorg Avi6«,
         1 Haand paa rette Maade, og a t S. I.      Forvalter        skal'% ^^''''wlskiPrlighed, Tio-        lig Indflydelso paa dem. Men der er svarer:
                                                                                         Idi'ffit og god iSport er sundt for
         F. i Aar som Jubllseumsgave maa    DOLLERUP NIELSEN.       I   , forenor den enkeltes Un-        et aber dabei ved Idriettcn; den Fritiden lierom, Viljen opoves, og Frakke
         faa sit storste 0nske opfyldt, a t se                          Holdct med den         maa ikke overdrives, saaledes at de Uiigdommen; Tankerne samles i
                                                                      unge for dens Skyld forsommer de-
                                              oldet. Det omfatter den legomlige
         vort I. Hold som Vinder af det jyd-                   TT n    mulige Training for
         ske Cricketmesterskabet.        Naar jeg slutter disse Linjer, skal Ti^nings Strenghecl og Tugt. Det      rcs Arbejde og mister deros Stillin- Legemet  faar sterre Modstands-
                            det vasre med 0nsket om, at de kom- kraiver godt Humor i Kampen, Lyst       ger — det bar man adskillige  kraft; men naturligvis kan iSport og    k0ber De med star-
                            mendo Aar maa bringe yderligere                          Ekscmipler paa cr sket.     Idrffit ogsaa overdrives; jeg ser saa  ste Fordel hos os.
                                                                       Don bodste Idra?t, jeg kender, er
                            Vsekst for ,S. I. P., og at Foreningen,
         OVE!N'STAAEND-E er S. I. F.s Hi   selv om der skulde komme daarlige    nspffindelsc af Krtefterne og til      Gymnastik; den udvikler bele Le- dan paa det, at den legemlige Idrset
                                                                                        og de Sejre, der folger med, ikke bor
            storic, skildret i grove Treek; Tider, maa have Kraft til at staa T-r,.  Sted, som folgcr med,      gemet harmonisk; men den er ikke vffire Maal, men kun Middel, saa
                                              deVn^
                                                    Rcspckt for Modstan- og
         men jeg haaber dog, at Lajserne bar dem igennem for 'derpaa, naar 'Bla- "eion, Rasached i Beslutningen        paa Mode bos Nutidens Ungdom;  ledes, at Menneskene hliver bedre Vi har 400 Frakker
         faaet et lllle Begreb om, hvad der i det vendes, atter at kunne hajve Nogfr,?;"'   Kammeratome.         den er ikke spasndende nok.   skikket til deres daglige Arbejde.    paa Lager i moder-
         de svundne 15 Aar er foregaaet in  sig op af Bolgedalen.        „ . . .  ^■32senligste deri er Be-            N. P. NIELSEN,         SVEND S0RENSEN,
                                              gejstring for Spinet i sig sciv, Ly-
         denfor S. I. F.s Rammer. Der kunle   For Tiden er S. I. F- stadig 1                                Politimester.            Redaktor.           ne Facons og Far-
         — og skulde maaske — vaere taget   Vffikist; maatte dette vedblivende Dvfri'      og Iver for                                                ver til Priser fra
         meget mere med; men da Pladsen    va2re Tilfaeldet!         Dygtiggorelse i det.'
         er ret begraenset, har jeg maattet                          flyver for Fed eller
                                                                                          Sekretffir i K. F. U. M., cand.
         holds Stoffet indenfor rimelige                    Kimn '     eller BOldtras i          B'orgmester i Silkeborg, R a s- theol. L. H. Lauridsen giver 24^ •" 8522
         Grsenser.                                Snil^  Sammenspil efter det store         mus Bindelev svarer:       folgende Svar:
          Arbejdet indenfor S. I. F.s Ledelse                                           A1 sund og go<l Idrfet har min
                                              EffGTTsV    opoves alle disse       Sympati, hvad jeg ogsaa bar vist Ung-Jom og Idrffit horer sammen.
                                              gi„  ^    bringer Glaide med                         Vil man forstaa vor Tids Ungdom 1
                                                                      ved mit Aihejde for at skaffe Silke-
                                              den      skabes Ilraetsaan-       'borg et Stadion.        dens  Interesser  og  Tankegang,
                                              Sonvf '   opherer ikke med             RASMUS BINIDS'LEV,   ko'mmer man ikke uden om Idrffit
                                                      ™
                                              orat ae?™
                                                           Livet
                                                                                       ten. Saa kan man iovrigt mene om
          Den Sko,              Hvad er Idrcetsaandl        Enclnn 7  ^^^ongyldige Krav. I               Borgmester.     Idrffitten, hvad man vil, Kendsger-   Engelsk
                                                        f. -Eks. ikke
                                              no^ r'
                                                                                       ningen er, at vor Tids Ungdom vil
                            Man TALER saa ofte om Idrtets-   af Pt t     Fordommelse                           Idrffit. Det maa hilses med Glffide,
                                              Porietir'
                                                                                        I'Jrffittcns svage Sider er vel- Beklaednings-
                                                                        Kredsla3ge, Fru Else Mayer,
             De S0ger,             aand og .Sportsaand; men hvad                           Silkeborg, svarer folgende:  at denne Trang imodekommes ved
                                                                                       stadig Here og hedre Idrffitsbaner.
                            er egentlig det for Begreber?  Ba bruep Qr.    vil undertiden
                           sil Mathows ekriver i sin Bog   ogLa         >.fair play«        Idrffitten bar en direkte styrken-
                har                                                    de Virkning paa de unges Legemer, kendte, Sportsgalskab, Prffimiejage-
                            »I'drset og Aand« folgende om dette har notrpT ®^"i"ionha)ng, der ikke     idet den, 'drevet med Fornuft og un
                           Sporgsmaal:             vil altsfn                   der hensigtsmfGssige Forhold, ud ri o. lign.; men (bortsct QierJra bar
                                                                                       en sund Idrffit en gavniig Indflydel-
           Magnus Theibel,          Ilvorledes skal vi nu nojagtig be- gaaet inri  SporLsaanden er        vikler  Muskulaturcn  og  trasner se paa Legemet og giver Afloh for Magasin.
                           stemme, hvad denne Sportsaand   0^4^ ;,v   Liveietragtuingen.        Hjerte og Lunger til at taale legem- Ungdommens Trang til Beskaefti-
             Sondergade 15.       var og er, som omsider er blevet over nil' T-i  'ionne Idratsaand      lige Anstreengelser.       gelse og Handling i Kappestrid  V. Slden af Silkeborg Bank.
                                              Zc f og Samfundslag.
                           fuldhaaren i Verden? Ja, den lader Dacer       chiller Folk og        Desuden  er Idrsettens indirekte med jffivnaldrende.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11