Page 5 - Jubilæum 15 år
P. 5

Forcningens Xavii cr »Sil- Eventyr om Scjrc og Nederlag kun ne var dot, da Silkeborg i 1929 fik
 keborg Idrjutsforening 1917«. de den ikke fortaelle! sit Stadion med den glimronde 1 ' OM-
 Boldspillet begyndor allerede
 paa Sondag paa Sportspladsen Silkcborg bar aldrig gjort Storm- Kamp'banc. Men  en" ikke det
 ved GI. Skovrideigaard, og vi lob mod Topipen af jydsk Fod enesle saliggoronde, Uiidcr den dag-
 anbefaler dc ungc at melde sig bold; men fra Idrtetsforcningen be lige Iraming indoves Fau-cliglicden.
 ind i Foi-eningen. Sport og
 gyndte med et enkelt Hold i Turne- npclskes S];ortsaanden og styrkes
 Idrast er ikke blot et herligt
 Tidsfordriv, men er samtidig ringen, og til man i Fjor monstrede Kammeratskahcl; i Kampeii vises
 styrkende og forfriakcnde — ik 5 Hold, liar Udviklingen baade kvan- disse tre Faktoior, derfor maa man
 ke mindst trsenger unge Menne- titativt og kvalitativt vairet sund. ikke glemme Trainingcn for Kam-
 sker paa Kontor eller 1 Forrei- Indtil Mellemraikken blev oprct- pen, og S. I. F. baa her, at de For-
 ning til Legemspvelser i frisk
 Luft og i muntre Knmmerators tet, keempede man bravt om at be- hold, livoriindor Ungdommen skal Bestyrelsesmcdiemmcme: Bllledcme Ira venstre til hBjre NEestformand: Aage Laursen. - Kasserer: M. Skovbo. n Sekretar: Arne Hennksen
 Selskab. vare en god Position i A-Raikken. traine, i mer Fremlid maa komme Matchudvalgenes Formand: W. Serensen, 0. N. E. Siemsen og Egon Peiersen.
 Vi onskcj- den ny IdrjBtsfor- Her var det sserlig Fampene med tii at staa Maal mod dc Fortioid.
 ening en lang og lykkelig Lrve-
 Ry, der havde Publikums Bcvaa- hvornndei' den kaimper. let et Holdlob for Ynglinge i For- Nu er Forholdene" blevet bedre,
 tid.                                        skal ikke njevne Navne; det er over-
 gonhed. Scnere gletl disse Kampc i Den Dag, det skor, er Bctingol.scr-
 * *   bindelse med Oddelobet.       Trasningsmulighederne bekvemmere  flodigt; thi vi fra dengang lever

 * Baggrunden til Fordel for en aarlig nc til stedo for en sund Iblvikling S. I. F.s Atletikfolk har gjort sig og mere hensigtsmassige, og der er
 SlyrkeproYc mellem S. I. F. og A. af Fodholdspillcl j Silkebora. I g£eldende paa mange fremmede Ba- derfor ogsaa Fremgang at spore. Vi alle endnu, og modes vi, »snakker«
 Fodbold. I. K., og 1 de sidste Aar har Intor- ner, og naar Klubben den Dag i Dag har i 0jehlikket indenfor S. I. F. en vi Cricket. Holdet klarede sig over
 SAA ^ar S. 1. F. startet, omend esson fra Publikums Side vajret 1 er saa meget kendt, som den er, god Stab af unge Folk, der baade Forventning, og tabte kun Kreda-
 knyttet til Foreningens Mellomimk-                        mesterskabet med eet eneste Points
 under Ibeskedne Former, og den skyldes det ikke mindst Atletikfol- vil og kan gore et Arbejde for
 kchold. Skont man af okonomlskc                          i en mindevffirdig Kamp i Viborg;
 begyndte straks at virke. Der blev kene. Der har vaeret holdt Stsevner Sporten, og jeg nserer ingen som
 Grunde i nogen Grad maa bejie til Atletik,                    men Humoret tabte vi aldrig. Nse-
 arrangeret Karrrpe med forekellige i Silkeborg baade med Herning og heist Tvivl era,, at vi en skonne Dag
 Publikum-5 har Klub.bcn dog ikke                        ste Aar vandt vi Kredsen, men blev'
 Hold fra Naboibyerne, og Heldet var P\ET VAH, som man vil se af det Aarhus, hvor S. I. F. har klaret sig atter staar med et forste Klasses
 glcmt de unge Hold, men trods Ofre                         slaaet i Semiflnalen, men 1923, alt
 vekslende; men i det store og bele ^ foregaaencle, forst Fodboldspil- psent. Atlotikhold, der vil bcero Forenin
 anmeldt dem til Turneringen, fordi                         saa kun 3 Aar efter Starten, vandt
 klarede S. I. F.erne sig paent. Mid- let, den nystiftede Forening gav sig I  1920 vandt S. I. F.s Lebere gens Meerke from til mange Sejre.
 man er klar over, at skal Poeitionen                        S. I. F. den jydske II. Holds Tur-
 lorne var dengang smaa, der var I Lag med; men det varedc ikke Strandskovlebet ved Aarhus, og i n^ring med dertil horende Pokal.
 ikke noget, som died Rejsegodtgorel- bovares eller Udviklingen gaa i den a^nge, for Atletikfolkenc meldte sig, adskillige andre Lob har S. I. F.s
 rigtige Retning, saa skal Spiren til                        Sejren var paa 10 st. Garder, og det
 se, og det var derfor ogsaa begrffin- og hen paa Sommcren 1917 blev Folk opnaaet peene Placeringer.
 S,portsaanden Iseggea 1 de belt unge                        var Aa. B., der bukkede under. Det
 set, hvor langt de unge kunde kom- Klubben meldt ind i Jydsk Atletik- Ved en Klubmatch med Herning
 Aar.                                        staar for mig som den bedste Sejr
 me omkring. Forholdene med Hen- jorbund. Klubbens gamle Forhand- vandt S. I. F. saaledes Elkjaerpoka- Cricket
 Vore Junior- og Ynglingehold bar                          indenfor S. I. F.s Historie — i Be-
 syn til Bane var ogsaa beskedne, en lingsprotokol fortteller, at i Februar len, hvorimod den saakaldte Is-Po- En SPORTSGREN. der altid har
 Grsesmark, livorom Bestyrelsen trak enkelte Aar liffivdet sig smukt og 1918 indstiftedes dot aarligc Odde- kal — den fik sit Navn, fordi den vteret populasr indenfor S. I. F. tragtning af, at der paa Holdet
 den Dag, Silkeborg faar Mangclen                         fandtes Spiliere, som far 1920 aldrig
 en Snor, naar der var JCamp, var l0b, der er et tre Mands Ifoldlob. var udsat af en Vaffelbager — gik
 paa Skoleidratsipladscn . aflijuLpot,    — og ogsaa blandt Byens eportsin-   havde haft et »Tr£e« i Haanden. S. I.
 alt. Et lille Skur, der kunde rum- Der blev fremskaffet en Pokal, sora til A. I. A., Aarhus. teresserede Publikum — er Cricket.
 me allerhojst 15 Spiliere, var Om- vil de bajvde sig endnu bedre; thi ev vundet til endelig Ejendom af I 1921 fik S- I. F. af Byraadet 170 For at faa lidt at vide om, hvorle- F.s Optraden i I. Holds-Turndrin-
 i en Gymnastiksal kan Betingelser                        gen har ogsaa vaeret glimrende og
 kla?dningsrum; men trods det gik »Fremad«, Aarhus. Den 24. Juli 1918 Kr., hvorfor man kobte en smuk des man fra »historisk« Side be-
 ne for Sport fremelskes bos den en                        bidraget til at skabe Respekt for
 Spillerne i Ilden med en Iver og Pokal, der til sidst endte hos 1900,
 kelte; men .paa Sportspladsen fore- indstiftedes et jydsk Distancelob dommer S. I. F.s Indsats paa Cri- »Prikkerne fra Himmelbjerget«. Saa
 Energi, der var en hvilken som heist paa 25 km, hvor der blev udsat en Aarhus. cket-Spillets Omraade, har jeg bedt
 god Sag vffirdig. Desv«rre mangier gaar Organisationen: •Samment0m- Skal man njevne nogle af de en af »Cricket-Veteranerne«, Politi- ledes vandt Holdet 2 Gange den
 ringen af Holdet. okai af Sodavandsfabrikant Nis-                jydske  Opsamlingsturn6ring,  en
 man fyldige Oiplysninger om Kam- 0 n. Senerc er dette Lob, som er et Msend, der har gjort Silkeborg fuldmregtig Eggelund Jensen,
 pene i de forste Aar; bvilken Rig- De ovrige Holds PrEestatloner har Idrsetsforenings . Navn kendt i forttelle lidt om Starten. Politifuld- Turn6ring, som kostede Klubben
 — som i alle andre Byer — vaBret til 15 km. 25.                mange Penge ved de dyre Rejser til
 dom af fornsjelige Minder havde Sportskredse, maa det i forste Raek- ma2gtigen har Ordet:
 der ikke vffiret at ose af, livis en forskellige de forskellige Aar; men ^ p  paa Forslag af ke blive vore Lnbere: Anders Skulde jeg lade Hjertet raade, vil- neutrale Spillepladser. Senere har
 af Atlctikkens varmeste For-
 Spiller fra dengang havde fort Dag- Forholdene, hvorunder der er ar- k®mpere, en Mand. der har vteret Axelsen, Ejler Niebuhr, de min Oversigt over Cricket kom S. I. F. altid vaeret selvskreven til
 bog; eller t®nk, om Fodboldbanen bejdot, har heller ikke altid vairet Folmer Jensen og Leo Hen- me til at fylde hele Jubilaumshef- I. Holdsturn6ringen, og mange Gan
 lige gode.                                    ge har Holdet vaeret ganske lige ved
 — den har .hele Tiden vaeret, .hvor ti"ni 1  ®®Syiidelson, og som stadig 1-Iks en, og Springeren Richard tet; men jeg er paa Forhaand af
 Stadion er nu — IDv Maele. H\ilke En Glffidene Dag for Sporlsfolke- detf n Foreningens Le- Christens en. Redaktoren »skaaret ned« til en det eftcrtragtedo Mesterskab, som
 ' ^vemester Hoegh, indstif- Atletik i Almindelighed — det ga'i- halv Spalte (Redaktoren har nemlig forhaabentlig tilfalder Foreningen
 f    der ikke alene Silkeborg, men hele  aldrig selv spillet Cricket); altsaa .som Jubilfeumsgave 1 Aar.
     Landet — har det sidste Par Aar   kiler jeg paa mod det samme.     VANDT VI MANGE SEJRE, saa
 Haandvaerkerforeningens hvgselrV,- slaaet i Stampe, siger Vievemester cle; »man« var Bestyrelsen for S. I. vandt vi ogsaa meget andet.
                        I Sommeren 1920 var man i Vaan-
     Hoegh i en Samlale. Aarsagernc
     dertil maa soges i flere Forhold, af F.; thi man havde liggcnde en gl. Forst og fremmest et ubrydeligt
                                          Kammeratskab, som aldrig svigtede.
 Lokaler anbefales. hvilke de veesentlige er den okono- Lober, som man med en flot Bevte- og som gav sig et ydre Bevis deri,
                       golsc kaklte for et Crickett^ppe,
     miske Situation og Sporgsmaalet
                                          at Traeningen blev passet som af in
     om Trajningsbaner. Det har jo vsret men man havde ingen Spiliere. En   gen anden Sportsgren indenfor For
                       Annoncc fra S. I. F.s Bestyrelse om,
     under racgct smaa Forhold, at At
 Q0r Torvet 1 til Deres De velkendte, moderate letikfolkenc har arbejdet, og naar at Teeppet blev solgt, saafremt der eningen udfra den Betragtning, at
                                          vi elskede vor Sport, og vi onskede,
 faste M0dested. Priser. det alligevcl lykkedos at opnaa saa ikke snarest meldte sig nogen til at at Foreningen, som maatte koste da
 V. Kanstrup. gode Resultater, skyldes det, at spille Cricket, bevirkede, at der i dyre Penge paa os, skulde se, at vi
     denne Idrffitsgrens Udovere har vai- Sommeren 1920 i J. B. U.s Turn6- kunde udrette noget. Men vi vandt
     ret bcsjojlet af Energi og den retto ringsplan for II. Holds Cricket fand- ogsaa mange Venner, baade i de
     Sportsaand.             tos anmeldt et Hold fra S. I. F. Jeg fremmede Byer, hvor vi kom og op-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10