Page 4 - Jubilæum 15 år
P. 4

Forcningens Xavii cr »Sil-  Eventyr om Scjrc og Nederlag kun   ne var dot, da Silkeborg i 1929 fik
          keborg Idrjutsforening 1917«.  de den ikke fortaelle!        sit Stadion med den glimronde            1 ' OM-
           Boldspillet begyndor allerede
          paa Sondag paa Sportspladsen   Silkcborg bar aldrig gjort Storm-  Kamp'banc. Men    en" ikke det
          ved GI. Skovrideigaard, og vi  lob mod Topipen af jydsk Fod   enesle saliggoronde, Uiidcr den dag-
          anbefaler dc ungc at melde sig  bold; men fra Idrtetsforcningen be  lige Iraming indoves Fau-cliglicden.
          ind i Foi-eningen. Sport og
                           gyndte med et enkelt Hold i Turne-  npclskes S];ortsaanden og styrkes
          Idrast er ikke blot et herligt
          Tidsfordriv, men er samtidig  ringen, og til man i Fjor monstrede Kammeratskahcl; i Kampeii vises
          styrkende og forfriakcnde — ik  5 Hold, liar Udviklingen baade kvan- disse tre Faktoior, derfor maa man
          ke mindst trsenger unge Menne-  titativt og kvalitativt vairet sund. ikke glemme Trainingcn for Kam-
          sker paa Kontor eller 1 Forrei-  Indtil Mellemraikken blev oprct- pen, og S. I. F. baa her, at de For-
          ning til Legemspvelser i frisk
          Luft og i muntre Knmmerators   tet, keempede man bravt om at be-  hold, livoriindor Ungdommen skal             Bestyrelsesmcdiemmcme: Bllledcme Ira venstre til hBjre NEestformand: Aage Laursen. - Kasserer: M. Skovbo. n Sekretar: Arne Hennksen
          Selskab.             vare en god Position i A-Raikken.  traine, i mer Fremlid maa komme                       Matchudvalgenes Formand: W. Serensen, 0. N. E. Siemsen og Egon Peiersen.
           Vi onskcj- den ny IdrjBtsfor- Her var det sserlig Fampene med  tii at staa Maal mod dc Fortioid.
          ening en lang og lykkelig Lrve-
                           Ry, der havde Publikums Bcvaa-  hvornndei' den kaimper.              let et Holdlob for Ynglinge i For-  Nu er Forholdene" blevet bedre,
          tid.                                                                                                skal ikke njevne Navne; det er over-
                           gonhed. Scnere gletl disse Kampc i  Den Dag, det skor, er Bctingol.scr-

               * *                                                      bindelse med Oddelobet.       Trasningsmulighederne bekvemmere  flodigt; thi vi fra dengang lever
                *          Baggrunden til Fordel for en aarlig nc til stedo for en sund Iblvikling        S. I. F.s Atletikfolk har gjort sig og mere hensigtsmassige, og der er
                           SlyrkeproYc mellem S. I. F. og A.  af Fodholdspillcl j Silkebora.      I    g£eldende paa mange fremmede Ba-   derfor ogsaa Fremgang at spore. Vi  alle endnu, og modes vi, »snakker«
          Fodbold.             I. K., og 1 de sidste Aar har Intor-                          ner, og naar Klubben den Dag i Dag har i 0jehlikket indenfor S. I. F. en vi Cricket. Holdet klarede sig over
         SAA ^ar S. 1. F. startet, omend   esson fra Publikums Side vajret                      1     er saa meget kendt, som den er,  god Stab af unge Folk, der baade  Forventning, og tabte kun Kreda-
                           knyttet til Foreningens Mellomimk-                                                                mesterskabet med eet eneste Points
          under Ibeskedne Former, og den                                              skyldes det ikke mindst Atletikfol- vil og kan gore et Arbejde for
                           kchold. Skont man af okonomlskc                                                                 i en mindevffirdig Kamp i Viborg;
        begyndte straks at virke. Der blev                                             kene. Der har vaeret holdt Stsevner Sporten, og jeg nserer ingen som
                           Grunde i nogen Grad maa bejie til    Atletik,                                                        men Humoret tabte vi aldrig. Nse-
        arrangeret Karrrpe med forekellige                                             i Silkeborg baade med Herning og  heist Tvivl era,, at vi en skonne Dag
                           Publikum-5 har Klub.bcn dog ikke                                                               ste Aar vandt vi Kredsen, men blev'
        Hold fra Naboibyerne, og Heldet var                    P\ET VAH, som man vil se af det          Aarhus, hvor S. I. F. har klaret sig atter staar med et forste Klasses
                           glcmt de unge Hold, men trods Ofre                                                                slaaet i Semiflnalen, men 1923, alt
        vekslende; men i det store og bele                    ^ foregaaencle, forst Fodboldspil-         psent.               Atlotikhold, der vil bcero Forenin
                           anmeldt dem til Turneringen, fordi                                                                saa kun 3 Aar efter Starten, vandt
        klarede S. I. F.erne sig paent. Mid-                   let, den nystiftede Forening gav sig         I  1920 vandt S. I. F.s Lebere gens Meerke from til mange Sejre.
                           man er klar over, at skal Poeitionen                                                               S. I. F. den jydske II. Holds Tur-
        lorne var dengang smaa, der var                     I Lag med; men det varedc ikke         Strandskovlebet ved Aarhus, og i                    n^ring med dertil horende Pokal.
        ikke noget, som died Rejsegodtgorel- bovares eller Udviklingen gaa i den a^nge, for Atletikfolkenc meldte sig,       adskillige andre Lob har S. I. F.s
                           rigtige Retning, saa skal Spiren til                                                               Sejren var paa 10 st. Garder, og det
        se, og det var derfor ogsaa begrffin-                   og hen paa Sommcren 1917 blev          Folk opnaaet peene Placeringer.
                           S,portsaanden Iseggea 1 de belt unge                                                               var Aa. B., der bukkede under. Det
        set, hvor langt de unge kunde kom-                    Klubben meldt ind i Jydsk Atletik-          Ved en Klubmatch med Herning
                           Aar.                                                                               staar for mig som den bedste Sejr
        me omkring. Forholdene med Hen-                      jorbund. Klubbens gamle Forhand-          vandt S. I. F. saaledes Elkjaerpoka-   Cricket
                            Vore Junior- og Ynglingehold bar                                                                indenfor S. I. F.s Historie — i Be-
        syn til Bane var ogsaa beskedne, en                    lingsprotokol fortteller, at i Februar       len, hvorimod den saakaldte Is-Po- En SPORTSGREN. der altid har
        Grsesmark, livorom Bestyrelsen trak enkelte Aar liffivdet sig smukt og 1918 indstiftedes dot aarligc Odde-       kal — den fik sit Navn, fordi den   vteret populasr indenfor S. I. F. tragtning af, at der paa Holdet
                           den Dag, Silkeborg faar Mangclen                                                                fandtes Spiliere, som far 1920 aldrig
        en Snor, naar der var JCamp, var                     l0b, der er et tre Mands Ifoldlob.        var udsat af en Vaffelbager — gik
                           paa Skoleidratsipladscn . aflijuLpot,                                           — og ogsaa blandt Byens eportsin-  havde haft et »Tr£e« i Haanden. S. I.
        alt. Et lille Skur, der kunde rum-                    Der blev fremskaffet en Pokal, sora        til A. I. A., Aarhus.        teresserede Publikum — er Cricket.
        me allerhojst 15 Spiliere, var Om-  vil de bajvde sig endnu bedre; thi  ev vundet til endelig Ejendom af         I 1921 fik S- I. F. af Byraadet 170 For at faa lidt at vide om, hvorle- F.s Optraden i I. Holds-Turndrin-
                           i en Gymnastiksal kan Betingelser                                                                gen har ogsaa vaeret glimrende og
        kla?dningsrum; men trods det gik                    »Fremad«, Aarhus. Den 24. Juli 1918        Kr., hvorfor man kobte en smuk  des man fra »historisk« Side be-
                           ne for Sport fremelskes bos den en                                                                bidraget til at skabe Respekt for
        Spillerne i Ilden med en Iver og                                            Pokal, der til sidst endte hos 1900,
                           kelte; men .paa Sportspladsen fore- indstiftedes et jydsk Distancelob                          dommer S. I. F.s Indsats paa Cri-  »Prikkerne fra Himmelbjerget«. Saa
        Energi, der var en hvilken som heist                   paa 25 km, hvor der blev udsat en         Aarhus.               cket-Spillets Omraade, har jeg bedt
        god Sag vffirdig. Desv«rre mangier  gaar Organisationen: •Samment0m-                             Skal man njevne nogle af de  en af »Cricket-Veteranerne«, Politi- ledes vandt Holdet 2 Gange den
                           ringen af Holdet.           okai af Sodavandsfabrikant Nis-                                              jydske  Opsamlingsturn6ring,  en
        man fyldige Oiplysninger om Kam-                      0 n. Senerc er dette Lob, som er et       Msend, der har gjort Silkeborg  fuldmregtig Eggelund Jensen,
        pene i de forste Aar; bvilken Rig-  De ovrige Holds PrEestatloner har                          Idrsetsforenings . Navn kendt i  forttelle lidt om Starten. Politifuld- Turn6ring, som kostede Klubben
                           — som i alle andre Byer — vaBret            til 15 km. 25.                                             mange Penge ved de dyre Rejser til
        dom af fornsjelige Minder havde                                              Sportskredse, maa det i forste Raek- ma2gtigen har Ordet:
        der ikke vffiret at ose af, livis en forskellige de forskellige Aar; men ^ p      paa Forslag af         ke blive vore Lnbere: Anders   Skulde jeg lade Hjertet raade, vil- neutrale Spillepladser. Senere har
                                               af Atlctikkens varmeste For-
        Spiller fra dengang havde fort Dag-  Forholdene, hvorunder der er ar- k®mpere, en Mand. der har vteret         Axelsen, Ejler Niebuhr,      de min Oversigt over Cricket kom   S. I. F. altid vaeret selvskreven til
        bog; eller t®nk, om Fodboldbanen   bejdot, har heller ikke altid vairet                         Folmer Jensen og Leo Hen-      me til at fylde hele Jubilaumshef- I. Holdsturn6ringen, og mange Gan
                           lige gode.                                                                            ge har Holdet vaeret ganske lige ved
        — den har .hele Tiden vaeret, .hvor                    ti"ni 1  ®®Syiidelson, og som stadig       1-Iks en, og Springeren Richard   tet; men jeg er paa Forhaand af
        Stadion er nu — IDv Maele. H\ilke   En Glffidene Dag for Sporlsfolke- detf      n Foreningens Le-        Christens en.            Redaktoren »skaaret ned« til en  det eftcrtragtedo Mesterskab, som
                                               ' ^vemester Hoegh, indstif-           Atletik i Almindelighed — det ga'i- halv Spalte (Redaktoren har nemlig forhaabentlig tilfalder Foreningen
                                                                 f     der ikke alene Silkeborg, men hele aldrig selv spillet Cricket); altsaa .som Jubilfeumsgave 1 Aar.
                                                                      Landet — har det sidste Par Aar   kiler jeg paa mod det samme.     VANDT VI MANGE SEJRE, saa
            Haandvaerkerforeningens hvgselrV,-                                          slaaet i Stampe, siger Vievemester cle; »man« var Bestyrelsen for S. I.  vandt vi ogsaa meget andet.
                                                                                         I Sommeren 1920 var man i Vaan-
                                                                      Hoegh i en Samlale. Aarsagernc
                                                                      dertil maa soges i flere Forhold, af F.; thi man havde liggcnde en gl. Forst og fremmest et ubrydeligt
                                                                                                           Kammeratskab, som aldrig svigtede.
                       Lokaler anbefales.                                      hvilke de veesentlige er den okono- Lober, som man med en flot Bevte- og som gav sig et ydre Bevis deri,
                                                                                        golsc kaklte for et Crickett^ppe,
                                                                      miske Situation og Sporgsmaalet
                                                                                                           at Traeningen blev passet som af in
                                                                      om Trajningsbaner. Det har jo vsret men man havde ingen Spiliere. En  gen anden Sportsgren indenfor For
          Q0r Torvet 1 til Deres                         De velkendte, moderate             under racgct smaa Forhold, at At  Annoncc fra S. I. F.s Bestyrelse om, eningen udfra den Betragtning, at
                                                                                        at Teeppet blev solgt, saafremt der
                                                                      letikfolkenc har arbejdet, og naar
                                                                                                           vi elskede vor Sport, og vi onskede,
            faste M0dested.                                Priser.                det alligevcl lykkedos at opnaa saa ikke snarest meldte sig nogen til at at Foreningen, som maatte koste da
                            V. Kanstrup.                                    gode Resultater, skyldes det, at spille Cricket, bevirkede, at der i dyre Penge paa os, skulde se, at vi
                                                                      denne Idrffitsgrens Udovere har vai- Sommeren 1920 i J. B. U.s Turn6- kunde udrette noget. Men vi vandt
                                                                      ret bcsjojlet af Energi og den retto ringsplan for II. Holds Cricket fand- ogsaa mange Venner, baade i de
                                                                      Sportsaand.             tos anmeldt et Hold fra S. I. F. Jeg fremmede Byer, hvor vi kom og op-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9