Page 3 - Jubilæum 15 år
P. 3

jvllands^Ji^ggeli^ste^S^^

 UN DEN''


         ET TILBAQEBLIK OVER DE
 Hver Aften Koncert m Hele Sommeren Op-

 af trseden hver Aften af
 i                SVUNDNE IS AAR
 Seitzberg- 1. Klasses
 Kvarteten. Solister. OO.M DKT GAAR mod nit nyt, ter aiKlre Regler og under andre
                                           Dette var Begyndolsen til den nu-
     ^ gik dot og.saa mod Fodboldspil- Forhold. Og der dannede sig da na-  van-endc Idrtetsforening, og efter
     let. Da dot kom til Landet, bicv det turligt en lille Klub, der spillede hvad en af Deltagerne i Generalfor-
     modt mod Skepsis; man syntes, det  med Klubbor i andre Byer. Iniidler- samlingen fortfeller, var der modt
     var en raa Sport — en underlig  tid var denne Klub ikke saa godt  en Meengde unge Mennesker, som
                                          alle var stemte for, at man skulde
 Musk: „Lunden"s aner- Musk: „Lundcn"s vel- Sport — livis man i det liole taget organiseret, og en skonne Dag be-
                                          have en ny Idrcetsforening. Man
 kendte 1. Klasses kendte, lakre Smerre- kunde talc cm Sport i Forbindelse gyndte Holdet at opioses .... droftede indgaaende Sagen, og det
 Kakken. br0d. med dette Spil. Men Tidorne skifte- Klubben gled stille ud af Tilvmrel- rosulterede i Dannelsen af »S. I. F.
     de, SkjTjbnclijulet di-ejede rundt, og sen. Denne Begivenhed ligger ca. 15 1917«. I "Silkeborg Avis« for 27.
                                          April l®se.s i et Referat bl. a.:
     dot varcde ikkc lajnge, for der og- Aar tilbage i Tiden, og selv om den
 Nyd til Eftenniddagskaffen den smukke Udsigt over Kalgaardsvig! saa lier i Landet fandtes en lille "Efter at de tilstedevierende
                       forste, lille Fodboldklub ikke for-
                                            havde indmeldt sig 1 den ny For-
     Flok fanatiske Tinia:!ngGrc,  der maaede at modstaa Tidernes Be-   ening, blev der foretaget Valg til
     spillede Fodbold efter alle Kunstens svffirlighedor, kom den alligevel til Bestyrelse. Til Fonnand valgtes
                                           enstemmig   Gymna.stiklaerer
     neglcr.               at danno Grundlaget for den For-    Ravn. Endvidere valgtes Konto-
      Hvornaar Fodboldspillet kom til ening, dette Festskrift handler om,   rist Andersen, Guklsmed Godt-
                                           fred Brokner, Vtevemester Hoegh,
     Silkeborg skal lades usagt; men al- »SILKEBORG IDR^TSFORENING       Agent Svend Skov, Boghandler-
     lercde for adskillige Aar siden dyr- AF 1917«, der i Aar fejrer sin 15- medhjffilper  Christensen  og
                                           Skracder Platz. Til Revlsorer
     kedes Spillet her i Byen, om end ef- aarige Bcstaaen.            valgtes Bankas-sistent Sorensen
                                           og Kommis Rie.gels Jensen.
                       QMKRING MIDTEN af APRIL
 Sportsmand!  Sukeborgenser!
                         1917 begyndte en Del unge
                       jMenncskor i Silkeborg at tale om, at
 Vaer stolt af den gode           man cgentlig burde have dannet' en
                       ny Fodboldklub. Der blcv ned-
                       sat et Udvalg til at arbejde med
 Silkeborg Pilsner              Sagen, og Formand for Udvalget
                       blev Gymnastikla^rer, nu Skolefor
                       stander R a V n. I »Silkeborg Avi.s«
                       for 24. April 1917 findes f'-'gendc
 Forlang den altid og overalt.
                       Annonce;
                         .'Vile Sportsinteresst
                        bydes til .Mode fore
                        Toi'sdag Aften Kl. 8
                        llajskolehotellet Sal.   ^
                        aflioldes Generalfors
                        Silkeborg Boldklub m..
                        iiing: Udvidelse af F
                        Optagcl.se af nyo M   ^r.
    I     Skoleforstander Ravn.  i  Eventuelt.
                                             Forvalter Dollerup Nielsen.
         I
                             Silkeborg Boldklub.
                                            MIJMiniMMIIMIIllUKIIJIItlllllJIItllllllllllllllMIIHIUUmilMIIKII*?
   1   2   3   4   5   6   7   8