Page 2 - Jubilæum 15 år
P. 2

jvllands^Ji^ggeli^ste^S^^

                       UN DEN''


                                                                          ET TILBAQEBLIK OVER DE
         Hver Aften Koncert m                             Hele Sommeren Op-

         af                                       trseden hver Aften af
                                     i                                             SVUNDNE IS AAR
             Seitzberg-                               1. Klasses
            Kvarteten.                               Solister.                  OO.M DKT GAAR mod nit nyt,    ter aiKlre Regler og under andre
                                                                                                            Dette var Begyndolsen til den nu-
                                                                      ^ gik dot og.saa mod Fodboldspil-  Forhold. Og der dannede sig da na-  van-endc Idrtetsforening, og efter
                                                                      let. Da dot kom til Landet, bicv det turligt en lille Klub, der spillede hvad en af Deltagerne i Generalfor-
                                                                      modt mod Skepsis; man syntes, det  med Klubbor i andre Byer. Iniidler- samlingen fortfeller, var der modt
                                                                      var en raa Sport — en underlig  tid var denne Klub ikke saa godt  en Meengde unge Mennesker, som
                                                                                                           alle var stemte for, at man skulde
         Musk: „Lunden"s aner-                             Musk: „Lundcn"s vel-            Sport — livis man i det liole taget organiseret, og en skonne Dag be-
                                                                                                           have en ny Idrcetsforening. Man
           kendte 1. Klasses                              kendte, lakre Smerre-           kunde talc cm Sport i Forbindelse gyndte Holdet at opioses ....   droftede indgaaende Sagen, og det
             Kakken.                                    br0d.               med dette Spil. Men Tidorne skifte- Klubben gled stille ud af Tilvmrel- rosulterede i Dannelsen af »S. I. F.
                                                                      de, SkjTjbnclijulet di-ejede rundt, og sen. Denne Begivenhed ligger ca. 15 1917«. I "Silkeborg Avis« for 27.
                                                                                                           April l®se.s i et Referat bl. a.:
                                                                      dot varcde ikkc lajnge, for der og- Aar tilbage i Tiden, og selv om den
               Nyd til Eftenniddagskaffen den smukke Udsigt over Kalgaardsvig!                       saa lier i Landet fandtes en lille                     "Efter at de tilstedevierende
                                                                                        forste, lille Fodboldklub ikke for-
                                                                                                             havde indmeldt sig 1 den ny For-
                                                                      Flok fanatiske Tinia:!ngGrc,  der maaede at modstaa Tidernes Be-   ening, blev der foretaget Valg til
                                                                      spillede Fodbold efter alle Kunstens svffirlighedor, kom den alligevel til Bestyrelse. Til Fonnand valgtes
                                                                                                             enstemmig   Gymna.stiklaerer
                                                                      neglcr.               at danno Grundlaget for den For-    Ravn. Endvidere valgtes Konto-
                                                                       Hvornaar Fodboldspillet kom til  ening, dette Festskrift handler om,   rist Andersen, Guklsmed Godt-
                                                                                                             fred Brokner, Vtevemester Hoegh,
                                                                      Silkeborg skal lades usagt; men al- »SILKEBORG IDR^TSFORENING        Agent Svend Skov, Boghandler-
                                                                      lercde for adskillige Aar siden dyr- AF 1917«, der i Aar fejrer sin 15-  medhjffilper  Christensen  og
                                                                                                             Skracder Platz. Til Revlsorer
                                                                      kedes Spillet her i Byen, om end ef- aarige Bcstaaen.            valgtes Bankas-sistent Sorensen
                                                                                                             og Kommis Rie.gels Jensen.
                                                                                        QMKRING MIDTEN af APRIL
                        Sportsmand!       Sukeborgenser!
                                                                                          1917 begyndte en Del unge
                                                                                        jMenncskor i Silkeborg at tale om, at
                        Vaer stolt af den gode                                                     man cgentlig burde have dannet' en
                                                                                        ny Fodboldklub. Der blcv ned-
                                                                                        sat et Udvalg til at arbejde med
                        Silkeborg Pilsner                                                        Sagen, og Formand for Udvalget
                                                                                        blev Gymnastikla^rer, nu Skolefor
                                                                                        stander R a V n. I »Silkeborg Avi.s«
                                                                                        for 24. April 1917 findes f'-'gendc
                               Forlang den altid og overalt.
                                                                                        Annonce;
                                                                                          .'Vile Sportsinteresst
                                                                                          bydes til .Mode fore
                                                                                          Toi'sdag Aften Kl. 8
                                                                                          llajskolehotellet Sal.   ^
                                                                                          aflioldes Generalfors
                                                                                          Silkeborg Boldklub m..
                                                                                          iiing: Udvidelse af F
                                                                                          Optagcl.se af nyo M   ^r.
                                                                      I     Skoleforstander Ravn.  i  Eventuelt.
                                                                                                              Forvalter Dollerup Nielsen.
                                                                           I
                                                                                              Silkeborg Boldklub.
                                                                                                              MIJMiniMMIIMIIllUKIIJIItlllllJIItllllllllllllllMIIHIUUmilMIIKII*?
   1   2   3   4   5   6   7