Page 13 - Jubilæum 15 år
P. 13

Saa er da ikke Nykobing Falster har leveret de betydet overordentlig meget for
 bedste kobenhavnske Hold jsevnbyr-
 dige Kampe, men man var dog sta- Spillets Udvikling Landet over. De militcere Idrcetter. Stilfcerdige
 Man ser derfor nu overalt i Pro
 Sportsmand — dig nodsaget til at konstatere, at der vinsen Spillere med udprceget Fod-
 Hvifi in din Trsening regelmsessigt eksisterede en Klasseforskel. Aars^- boldtalent dukke op, og adskillige af Betragininger.
 gerne hertil var flere. En af dem
 •passer, Deltagerne 1 den kobenhavnske Paa Anmoclning skriver Bog- dot gailder jo ogsaa om at komme NA.\R folk kommer i Skrive-
 af Brikke smager kun det klare var, at Boldbanerne i Provinsen Mesterrakke laerte Spillet i Provin holder, Lojtnant Paul H e r- med paa Holdet til Konkurrenceu
 gennemgaaende var daarlige. En an- in a n s 0 n  om  de  militajre        hjornet og maler les, saa Fyl-
 »wasser«, sen. Jeg tror, at der i de kommende om Idrtntsmajrket. Der er hvert Aai
 Tobak og iNatterenderi forsager, den, at Provinsklubberne manglede Aar hyppigere end for vil blive Idro'lfcr: depennen gloder, eller de »starter«
 dig aldrig over Dommeren ibeklager, kyndig Instruktion, men den veesent- sendt Bud efter Provinsspillere, r\En ER IKKE et Sted her i Dan- mange Soldater, som kan komme Skrivemaskinen og »banker l0S«, saa
 ligste sikkert, at Provinsklubberne
 — hvis du til Konkurrenten altid naar Landsholdet skal sajttes sam- mark, hvor der bliver drevei hjem mod den Anerkendelse paa Tangenternes Klapren lyder, som en
 altfor sjfflldent havde Lejlighed til                    Maskingevferkannonade,  er det de
 smiler men; men det vil sikkert vare man ■<aa  mogcn  Idra^t  som Militjerci Brystet, sora et Bevis paa,  at de
 og efter »May the 'best win«-Maalet at maale sig med bedre Konkurren- ge Aar endnu. for Provinsens Re- utroligste Ting, der kan komme for
 ter eg Isere af dem. naar de  unge Mcnnesker er inde ikke har ligget paa den lade Side.
 stiler, prjEsentantor deler Pladserne ligelig                 Dagen. En af S. I. F.s gode Venner,
 hvis du til Klubbens yngste p$nt med Kobenhavnerne. for at aftjene deres Vinrnepligt. De Hvem der forst paa denne Maade der i Aftes fik det lidet tiltalende
 lorklarer, Skabelse af det Landshold, i hvil- J fleste tajnker, naar de er kominen i har faaet begyndt, bliver som Regel Job at fylde en halv Spalte, der
 hvordan et Mesterskab 'man bedst ket Provinsen er rigt reprsesenteret, Trojen, at nu er det kun at lobe, ved, og naar dc saa kommer hjem manglede, gik straks om Bord i
 bevarer, kan derfor kun ske gradvis, med falde nod, gore Honnor og saa all og kommer sammen  med  dere.s Sp0gen, og i sidste 0jeblik modtog
 hvis du paa Praemier ej det mindste Sports- mindre det uventede skulde ske, at t jeg nedenstaaende »stilfa3rdige« Be-
 tffinker, f. Eks. Jyllands 11 en skonne Dag dot andet kedelige, som de skal he Kammerater til den ene eller  den tragtninger om, hvad man v6d.
 hvis ukendt helt du er med Praemier viser sig staerkere end Kobenhavn. re; men de t.agcr meget Fejl, for der anden Ovelse, kan do i mange Til- Hvad man ved og ikke ved er
 Klublivsrfienker, bliver rig Lejlighed til for dem at ffelde vise deres Overlegenhed ved
 Mr. Smile.                                   relativt, Sokrates f. Eks. sagde,  at
 din 'Stil og Form Dag efter iDag
 fia   dyi'ke deres Interesscr paa Sportens den gode og strenge Trcening, de er en Mand var klogest, naar han vid-
 forbedrer
     Omraadc, baade under Tjenesten og v Inden Uddannolsen er forbi. er der ste, al han intet vidste; men jeg
 og ffinser ej, at Bladene dig hseirer,                     tvivler ikke paa, at S. 1. F.s Med-
 hvis iPuhlikums Bifald ej du horer, A'tt venter vi — i deres Fritid under kyndig Vejled- som Regol  ct stort Idrmtsstajvne, lemmer ved, at de v6d mere, naar de
 hvis en Spartaners Liv du altid 6odtfredBr0chner, ning af Befalingsmajnd, som har hvori allc Soldaternc dcltager, og nu har lajst, hvad Eggelund
 ferer,
 Guldsmed. geniiemgaaet en s^rlig Uddannelse som selvfolgelig slutter med en Prm- Jensen tvivler paa, at de v6d.
 hvis aldrig du din Formand Sendergade 10, Silkeborg. mieuddeling.
 kritiserer, paa dotte Omraade.                         Ved De f. Eks., siger Eggelund, at
 hvis iKlubbens Medlemstal du tit Hvis man ikke for i Tiden .hai Det er derfor kedeligt nu. at Mlli- Peder Mailer er Foreningens storste
     drevet Sport af nogen som helt Art, tairet skal indskrajnkes, og mange
 iformerer                                    Taler, hvilket han dokumenterede i
 og aldrig protesterer frit fra iBffilgen, som Gymnastik, Fodbold og fri af de unge Menneske vil gaa glip af Herning for nogle Aar siden, da han
 Men i de allersidste Aar er disse                        fra  Kl. 5 Em.—10 Aften  uafbrudt
 — saa er du ikke Sportsmand blot,
 Forhold Eendret. Ikke mindst takket fdrffit, kan man vare sikker paa, at at komme ind og faa den sunde talte for Larer Markussen, men at
 men Helgen!
 vffire Myndighedernes Forstaaelse af Eysten nok skal komme, og man Trtening ved Soldateruddannelsen, nffivnte Markussen opiyste, at Peder
 nmiMltMIITIfllfllJirillllMIMIMIIIItllMMIMIJimiriirMMMfJMflMMriMrJIMlMMIIMIM Idraettens Betydning har mange maBrker straks, at man bliver el hvoraf on meget stor Del er Sport, allerede som Dreng snakkede med i
 Byer nu faaet Boldbaner og Idrjets- helt andet Menneske, al Stivheden som de kan faa Gavn af Resten af Utide og slog til Bolden i Utide. De
 mellem Kobenhavn og Provinsen. pladser, der honorerer alle berettige- gaar af Lemmerne, og Ryggen bli ved maaske heller ikke, at Doktor
 Ganske vist, der skete en Gang imel- de Krav, Lokalinteressen er vokeet, Livet. Lars Hansen engang — vistnok i 1907
 lem noget, som gav Lofte om, at det Klubbernes Medlemstal foroget. Og ver rettet op. — harscoret 189 Points not out mod
 vilde blive anderledes, saaledes vandt Forbund og Foreninger har turdet Den store Interesse kommer ogsau Glamsbjerg paa Fyn, og at Grun-
 Jyllands udvalgte Hold jo saa tid- binde an med storre Opgaver. Det ved, at det ikke er en eller to, der V den alene var den, at Glamsbjerg-
 ligt som 1923 paa Aarhus Stadion er nu saaledes ikke helt ejseldent, Den gamle Dame: Hvorfor dyi ker den eller den bestemte Holdet ikke havde givet Mode  til
 over et repreesentativt kobenhavnsk at fremragende udenlandske Hold korer vi ikke? Kampen, samt at samme Doktor
 gaester Provinsbyerne. Og endelig Spou.sgren, nej. der er mange, og
 Hold med 1—0, og gode Provins- Konduiteren: Vi venter paa          if0lge eget Referat har Danmarks-
 klubber, forst og fremmest B 1901 i har Indforelsen af DanmarksrEekken Konkui'rencon. bliver derfor storre; Rekord i Kastning med 8 Gffirder for
 »Maane-M0ller«.
     J                                  j
 Frederiksberggades Dampbageri og I  Kob Deres              |  Chr. Justese


 Rugbrodsfabrik I Manufakturvarer {                          Vognmand.


 bringes i velvillig Erindring. I  hos M. BITSCH,
     1    Sondergade 13.   Silkeborg.   Telefon 485.    |

     I   Konfektion - Kjoler - Kjolestoffer - Hvidevarer - Gardiner -  | Silkeborg.
 Telefon 225. Sofus Christensen. I  Senge-Udstyr.            |
     I Altid Nyheder!             * Altid Nyheder! j   Telf. 60.     Telf. 6

     ?'"i"
 10                                                     11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16