Page 12 - Jubilæum 15 år
P. 12

Saa er da ikke            Nykobing Falster har leveret de betydet overordentlig meget for
                            bedste kobenhavnske Hold jsevnbyr-
                            dige Kampe, men man var dog sta-  Spillets Udvikling Landet over.            De militcere Idrcetter.                        Stilfcerdige
                                               Man ser derfor nu overalt i Pro
          Sportsmand —             dig nodsaget til at konstatere, at der vinsen Spillere med udprceget Fod-
          Hvifi in din Trsening regelmsessigt eksisterede en Klasseforskel. Aars^- boldtalent dukke op, og adskillige af                                          Betragininger.
                            gerne hertil var flere. En af dem
                       •passer,                    Deltagerne 1 den kobenhavnske           Paa Anmoclning skriver Bog- dot gailder jo ogsaa om at komme NA.\R folk kommer i Skrive-
          af Brikke smager kun det klare    var, at Boldbanerne i Provinsen Mesterrakke laerte Spillet i Provin        holder, Lojtnant Paul H e r-  med paa Holdet til Konkurrenceu
                            gennemgaaende var daarlige. En an-                           in a n s 0 n  om  de  militajre                   hjornet og maler les, saa Fyl-
                      »wasser«,                    sen. Jeg tror, at der i de kommende                         om Idrtntsmajrket. Der er hvert Aai
          Tobak og iNatterenderi forsager,   den, at Provinsklubberne manglede  Aar hyppigere end for vil blive         Idro'lfcr:                             depennen gloder, eller de »starter«
          dig aldrig over Dommeren ibeklager, kyndig Instruktion, men den veesent- sendt Bud efter Provinsspillere,      r\En ER IKKE et Sted her i Dan-   mange Soldater, som kan komme Skrivemaskinen og »banker l0S«, saa
                            ligste sikkert, at Provinsklubberne
          — hvis du til Konkurrenten altid                    naar Landsholdet skal sajttes sam-          mark, hvor der bliver drevei hjem mod den Anerkendelse paa Tangenternes Klapren lyder, som en
                            altfor sjfflldent havde Lejlighed til                                                          Maskingevferkannonade,  er det de
                       smiler                    men; men det vil sikkert vare man        ■<aa  mogcn  Idra^t  som Militjerci Brystet, sora et Bevis paa,  at de
          og efter »May the 'best win«-Maalet at maale sig med bedre Konkurren-  ge Aar endnu. for Provinsens Re-                                            utroligste Ting, der kan komme for
                            ter eg Isere af dem.                                 naar de  unge Mcnnesker er inde ikke har ligget paa den lade Side.
                       stiler,                    prjEsentantor deler Pladserne ligelig                                          Dagen. En af S. I. F.s gode Venner,
          hvis du til Klubbens yngste p$nt                     med Kobenhavnerne.                for at aftjene deres Vinrnepligt. De Hvem der forst paa denne Maade der i Aftes fik det lidet tiltalende
                      lorklarer,                     Skabelse af det Landshold, i hvil-  J     fleste tajnker, naar de er kominen i har faaet begyndt, bliver som Regel Job at fylde en halv Spalte, der
          hvordan et Mesterskab 'man bedst                     ket Provinsen er rigt reprsesenteret,      Trojen, at nu er det kun at lobe, ved, og naar dc saa kommer hjem manglede, gik straks om Bord i
                      bevarer,                    kan derfor kun ske gradvis, med         falde nod, gore Honnor og saa all og kommer sammen  med  dere.s Sp0gen, og i sidste 0jeblik modtog
          hvis du paa Praemier ej det mindste   Sports-             mindre det uventede skulde ske, at   t                                        jeg nedenstaaende »stilfa3rdige« Be-
                      tffinker,                    f. Eks. Jyllands 11 en skonne Dag        dot andet kedelige, som de skal he Kammerater til den ene eller  den tragtninger om, hvad man v6d.
          hvis ukendt helt du er med       Praemier             viser sig staerkere end Kobenhavn.        re; men de t.agcr meget Fejl, for der anden Ovelse, kan do i mange Til- Hvad man ved og ikke ved er
                   Klublivsrfienker,                                            bliver rig Lejlighed til for dem at ffelde vise deres Overlegenhed ved
                                                        Mr. Smile.                                             relativt, Sokrates f. Eks. sagde,  at
          din 'Stil og Form Dag efter iDag
                                   fia                                  dyi'ke deres Interesscr paa Sportens den gode og strenge Trcening, de er en Mand var klogest, naar han vid-
                      forbedrer
                                                                       Omraadc, baade under Tjenesten og v Inden Uddannolsen er forbi. er der ste, al han intet vidste; men jeg
          og ffinser ej, at Bladene dig hseirer,                                                                              tvivler ikke paa, at S. 1. F.s Med-
          hvis iPuhlikums Bifald ej du horer,                     A'tt venter vi —               i deres Fritid under kyndig Vejled- som Regol  ct stort Idrmtsstajvne, lemmer ved, at de v6d mere, naar de
          hvis en Spartaners Liv du altid    6odtfredBr0chner,                                 ning af Befalingsmajnd, som har hvori allc Soldaternc dcltager, og nu har lajst, hvad Eggelund
                       ferer,
                                  Guldsmed.                                geniiemgaaet en s^rlig Uddannelse som selvfolgelig slutter med en Prm- Jensen tvivler paa, at de v6d.
          hvis aldrig du din Formand       Sendergade 10, Silkeborg.                                               mieuddeling.
                     kritiserer,                                            paa dotte Omraade.                           Ved De f. Eks., siger Eggelund, at
          hvis iKlubbens Medlemstal du tit                                              Hvis man ikke for i Tiden .hai Det er derfor kedeligt nu. at Mlli- Peder Mailer er Foreningens storste
                                                                      drevet Sport af nogen som helt Art, tairet skal indskrajnkes, og mange
                      iformerer                                                                                Taler, hvilket han dokumenterede i
          og aldrig protesterer frit fra iBffilgen,                                        som Gymnastik, Fodbold og fri  af de unge Menneske vil gaa glip af Herning for nogle Aar siden, da han
                             Men i de allersidste Aar er disse                                                             fra  Kl. 5 Em.—10 Aften  uafbrudt
          — saa er du ikke Sportsmand blot,
                            Forhold Eendret. Ikke mindst takket                         fdrffit, kan man vare sikker paa, at at komme ind og faa den sunde talte for Larer Markussen, men at
                   men Helgen!
                            vffire Myndighedernes Forstaaelse af                        Eysten nok skal komme, og man Trtening ved Soldateruddannelsen, nffivnte Markussen opiyste, at Peder
          nmiMltMIITIfllfllJirillllMIMIMIIIItllMMIMIJimiriirMMMfJMflMMriMrJIMlMMIIMIM Idraettens Betydning har mange      maBrker straks, at man bliver el hvoraf on meget stor Del er Sport, allerede som Dreng snakkede med i
                            Byer nu faaet Boldbaner og Idrjets-                         helt andet Menneske, al Stivheden som de kan faa Gavn af Resten af Utide og slog til Bolden i Utide. De
         mellem Kobenhavn og Provinsen.   pladser, der honorerer alle berettige-                       gaar af Lemmerne, og Ryggen bli                  ved maaske heller ikke, at Doktor
         Ganske vist, der skete en Gang imel- de Krav, Lokalinteressen er vokeet,                                           Livet.               Lars Hansen engang — vistnok i 1907
         lem noget, som gav Lofte om, at det Klubbernes Medlemstal foroget. Og                          ver rettet op.                            — harscoret 189 Points not out mod
         vilde blive anderledes, saaledes vandt Forbund og Foreninger har turdet                          Den store Interesse kommer ogsau                 Glamsbjerg paa Fyn, og at Grun-
         Jyllands udvalgte Hold jo saa tid- binde an med storre Opgaver. Det                          ved, at det ikke er en eller to, der         V    den alene var den, at Glamsbjerg-
         ligt som 1923 paa Aarhus Stadion  er nu saaledes ikke helt ejseldent,  Den gamle Dame: Hvorfor            dyi ker den eller den bestemte                   Holdet ikke havde givet Mode  til
         over et repreesentativt kobenhavnsk at fremragende udenlandske Hold  korer vi ikke?                                                     Kampen, samt at samme Doktor
                            gaester Provinsbyerne. Og endelig                         Spou.sgren, nej. der er mange, og
         Hold med 1—0, og gode Provins-                      Konduiteren: Vi venter paa                                              if0lge eget Referat har Danmarks-
         klubber, forst og fremmest B 1901 i har Indforelsen af DanmarksrEekken                          Konkui'rencon. bliver derfor storre;                Rekord i Kastning med 8 Gffirder for
                                              »Maane-M0ller«.
                                                                      J                                  j
            Frederiksberggades Dampbageri og                                           I             Kob Deres               |  Chr. Justese


            Rugbrodsfabrik                                                    I Manufakturvarer {                              Vognmand.


                               bringes i velvillig Erindring.                        I         hos M. BITSCH,
                                                                      1    Sondergade 13.    Silkeborg.   Telefon 485.     |

                                                                      I   Konfektion - Kjoler - Kjolestoffer - Hvidevarer - Gardiner -  | Silkeborg.
           Telefon 225.                          Sofus Christensen.                  I              Senge-Udstyr.             |
                                                                      I Altid Nyheder!             * Altid Nyheder! j   Telf. 60.     Telf. 6

                                                                      ?'"i"
         10                                                                                                              11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16