Page 10 - Jubilæum 15 år
P. 10

Per - nu - siden —                      tidens Billede sig for Idraetten her i
                                              Byen?
                                                 Phidsfoi'holdeno er nu taale-
            Hvad Foreningens ferste Formand og nu\?cerendse           lige; men bvis Idrajtten skal have
          Formand siger om S. L F, og Idrcetten i det hele taget.         det Omfang, den fortjener, betyder
                                              det, at dor maa skaffes Ire r.ange
          NAAR man staar overfor et Jubi-   et Par Crickethold; — der bar alt- saa megen Plads. Der er en stor
            IsDum — lad vsere, det kun er                   •Skare af Byens Ungdom ,der nu er                              Krabbey/tolm SanaLorie
                            saa vEeret Vakst.         jned; men 'Skarcn or for lillo. dot
          15 Aar —, man f0ler da altid Trang
                             — Er dot det voksende Indbold,  bor blive saadan, at alle sunde un
          til at lade Tanken gaa baade til-                                                     lUrmng POi'ihUS
                            der liar tvunget Rammerne til at ge Mennesker samles paa Byens
          bage og fremad.
                            udvide sig, eller bar man gennem  Iclrffitsiplads til Idrait. Tmnk, bvis
           Der er to Masnd. som i disse Dage storre Rammer faact Indboldct for- del Afton eftor Aften — Sommeren
          eikkert bar ladet sig rhe med af  oget?                igennem — kunde samles flere
          den Stemning, det giver at fordybe   Saa vidt jeg kan se, bar man
          sig i Minder — genopifriske alle de vaeret meget forsiglig med at gore undreJe unge Mennosker til Bold-
                                              ^P'l og fri Idrffit! Det er Fremtids-
          kalejdosko.piske Indtryk, man bar Rammen storre; det er den voksen niusik; men bvis Idrmtslivet her i                                                     g ift  ' n
          fra svundne Dage, og -som ogsaa —  de Trang bos Byens Ungdom til at  Byon ikko skal stagnere, bor man                                ?S:-^e/ishot
          naar Minderne er passeret forbi —  Gve Idi'set, der bar fremivunget Ud- sa? e sig st-ore Maal, og skal on saa-      Sfe'ai.--"
          vender Blikket fremad. Det er S. I. videlsen; der er skot en sund, natur- dan Vmkst lykkes, skal der fra        ' b'liringi: Sanatone                             f Silkeborg Sanatorie
          F.s forste Formand, -Skoleforstan- lig Vajkst, en jajvnt stlgende Intor- IdrfDtsfolkene gores en betydelig
          der I. C. R a v n, Tli. Langs Skoler, esse bar givet iBilledet Fyldighcd. fndsats; og der bor fra offentlig og
          og den nuvasrende Formand, D o 1-   — Er det sundt at drive Idra?(?  privat Side vises langt storre Inter-
          1 e r u p Nielsen. Jeg bar i Anled- — Naar man sporger mig, om det  e^e end bidtil. Kan dette goro.s, da
          ning af Jubilaeet baft en.' Samtale er sundt at ove Idraet, saa ved jeg. Oliver dor godc Kaar for Idrffit her
          med dem begge. Den forste, jeg be- nok, at jeg kommer i Konflikt med
                                              1 denne By.
          sogte, var Skolesorstander R a v n, yidenskabelige Syn.spunktcr, naar I:Ir£ettcn cr sund og stffirk, Ung-
          bvem jeg stillede folgende Stporgs- jeg svarer ja. Jeg ved nok, at der c ommen tror jeg paa; hvorfor skul-
          maal;                intet videnskabeligt Bevis forelig- de det da ikke lykkes at skabe Vir-
          — Idreetslivet i Silkeborg?    ger for, at on Idreetsmand er sun-  elighed af dette Fremtidsbillede?
                            dere end den Mand, der kun bru-
          — Prover man paa at tegne et
                            ger sine Muskier, naar ban gaar til
          Billede af Idraetslivet her 1 Silke
         borg foi- 15 Aar siden og et Billede og fra sin Kontorstol; men jeg ved,
                            at man foler legcmligt Velvsere af O    EDLS talte Skolcforstancle-
          af I-dr«tslivet nu, vil man se, at dis
                            ter en Times .Sport, og jeg tvor, at  ren, og jgg opsogte derefter       den Taukc, at vi slog begge Foreniii- Forening, er, at den stadig maa gaa jubilcrende Forening til Lykke.
         se to Billeder er meget forskellige,
                            den unge Mand, der -paa en fornuf-                          gerne i Byen sammen-; der vilde fremad ,stadig uividc Rammerne,

         baade i Form og In-dbold. Rammer-                     0 eiup Nielsen og spurgte:                                                Naa Status for det danske Fod-
                            tig Maade driver Fodbold, Cricket,                         udcn Tvivl kunne komme noget  og jeg vil udvide dette 0nske til at
         ne om Billederne er vidt fo-rskellige,                    Hviike Tanker gor De Dem' i                                             boldaar skal gores op. vil der paa
                            fri Idraet eller anden Form for Ametlning  s. I. p.s Jubilajum?        godt ud deraf.           omfatte al IdrEctten, der drives i Kreditsiden findes andre Poster end
         Indboldets Mangfoldighed ligeledes. Spoi l, lever et sunderc Liv end den,  Naar man, aom jeg, bar ifulgt           Skrffimmer Byboklskampen   Silkeborg, og onske, at en stadig
         Det forste Billede er magert; der er der aldrig tumler sig mellem Kam-                          ikke?               storre -eg storre Skare unge Menne vore smukke Landskampe. Mindst
         saa lidt i det, Rammen om det er  merater paa en Sportsplads. Og jeg  loningen fra dens forste Begyn-         — Nej, .jeg tror absolut, at der sker maa finde Vej til IdrEetsbaner- lige saa meget betyder Provinsens
                                                                                                          store og synlige Fremgang i dette
         tynd og ikke videre -pyntelig; paa mener, at den unge Mand, der ikke taVet Wi ^     Aar bar -del-         kunde laves et Bybold, som kunde  no. Fremgang og atter Fremgang Spil.
         det sidste Billede er Rammen stor-  paavirkes af det idra^tslige — Kap-                         blive kvalificeret til Mosterraskken; skal vaere mit JubilEeumsonske for
         re; men dog vil man se, at den er  pemomentet —, der tfindes i enliver Frrmo-' ^  g^ssdes Over den        men det skal ikke vEerc klubpatrio- al god og sund Sport      Hvornaar kommer dog Provinsen
         for lille, den er lige ved at spj-aen- Idraetsiform, ham er der noget i saa        6taar         tiske Interesser, der skal spille ind,                 med i Fodbold, er et Sporgsmaal,
         ges, der er liden Plads til alt det, Vejen med.                                    naar Holdet sammensEettes. Vi skal                   man bar bort utallige Gange og e-f-
                                                                                                          terhaanden er blevet ked af et be-
         man vil have med i Billedet.    — Hvorledes tegner nu Frcm-   ondm K •   "vi kunde koimne         have de rigtige Folk paa de      Fodboldspillet i        svare,  fordi man maatte gore det
                                              Mlde tr^ne mere effektivt.
          — Begyndelsen?                             vilrlP 1  op, bvis vore Folk         r i g t i g e P 1 a d s e r,  hvaclenten               undvigende. I andre Lande: Sver-
                                                                      der saa kommer iflest A. I. K.er eller
          — For 15 Aar si-den var der kun   HEEEEEM^                                      'S. I. F.er. Det er ikke det, der er det  Provinsen.         rig, Norge. Tyskland, Frankrig, Spa-
                                              uores Kserligihed
         den gamle Sportsplads; der var                    Dere^ r r" Sportsgren bar smrlig   I     afgorende. En anden Ting, on saa   En interessant Artikel af den nien — ja, man kan vist gaa hele
         en Fodboldbane, nogle primitive                    vecl It dp                    dan Sammenslutning vilde betyde,  kendte SpoTtsjournalist Mr. Smile. Roikkon igennem — var Forholdet
         Sprlngsteder og en Dobebane til den                   en 'sund rf ^ sund Umgdom, der iforsf^r    var, at vi fik Raad til at lukke de                  det, at der slet ikke spilledes bech-e
                                                           skabeif
                                             en
         fri Idrsets Udovere og to Tennis-   in Herre- og Damefri-                            S-pillere ude, som ikke passer deros  I Anledning tif Jubilaeet bar Fodbold i Hovedstaden end  i de
         baner; Lobebanen laa hen over Fod-      sorsalon anbefales.    f'nde OlEGder ved dM i iKlvikler        Ti'EBning. Det bar nemlig ingen af  .jog spurgt den kondtc Spnrt.s- andre  storre  Byer,  nogle Stecler
                                                                                         journalist Red. Emil .\nderscn
                                             Off
         boldbanen. Nu er der foruden den
                                             lige Udvikn -^enncske: Den- legem-        Foreningerne Raad til at gore nu, {Mr. Smile) om Fodboldspillet i kunde man endog sige t v je r t-
         gamle Plads et Stadion ~ nogen-                       Pnt-pn'   Ka^i^i^naeratskabet.       -la dor er for licit Matoriale. Endolig Provinsen og modtaget folgende i m 0 d, og andre Nationers udvalgte
         lunde tidssvarende  - Tenniss-pil-    arius Petersen,        _ jo^eningens -Stilling nu?           vilde det vEcre en Fordel for A. I. K. Svar:             Ilokl var Landshold i egentlig
         lerne er forlaengst flyttet andet                  aelv Z                      at komme med i on Sammenslut   Allcrforst vil jeg give UcUryk for Foi-stand, Ikke  en  ensartct Buket
         Steds hen; — Rammen er udvidet.    Lyngbygade 20, Silkeborg.                              ning, da Medlemmerne saa kunde    min Glaide over dcnne Henven- Bysborn  fra Hovedstaden.  I Dan-
         For 15 Aar siden var der et enkelt     - Telefon 1093, -       ZnaT: ? BoluZZall                kommo til at drive fri Idrset, hvad delse, der giver mig Lejlighed til at mark blev Kobcnbavn derimod ved
         Fodboldbold og nogie faa Udovere                    i alt trov f      Men alt          de ikke kan nu. Mange af dem- bav- talc dii-ekfo  til Idrajttens —  og at vasre  alt-dominerende  i  denne
         af fri Idraet. Nu er der, foruden                  Vi bar in  P      tilfredse.        de sikkert ogsaa Lyst til Cricket. navnlig Fodboldspillets —  mange Idra5t. til Skade for dens Vffikst Lan-
                                 IIINIII
         hvad der findes i andre Forenmger,                    GrenTLidt                     — Deres Jubilajumsonske?     Vennei' og Dyrkere 1 Silkeborg, og det over og  ihvert Paid ikke til
         j S I F. 5—Fodboldhold fojuden                     biadeise sige aVwi                 —■ Det bedste, jog kan onske min mit andet vskal vtere at onske  den Gavn for  det  indbyrdes Forhold
                                                 bige, at jeg er Tilbsenger af
        8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15